Degé Kangyur volume 64, F.39.a

རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་གཞོལ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཆུ་ནི་གཞོལ་བར་འགྲོ་བ་དང་། གཞོལ་བར་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་གཞོལ་ཞིང་དགེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་གཞོལ་བ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཆུ་ནི་རྩྭ་དང་། ཤིང་གེལ་བ་དང་། རྩི་དང་། ནགས་ཚལ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་དེ། སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཕྱིར་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆུས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བྱེད་དོ། །​སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཤིང་དུ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་ཕྱིར་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱེད་དོ། །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཤིང་དུ་གྱུར་པ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དག་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་འཚོ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་བ་དང་། དད་པ་དང་། རངས་པའི་གཤེར་བ་ཅན་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཆུ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གཤེར་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། གཞན་ཡང་གཤེར་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་དགའ་བ་དང་། དད་པ་དང་། རངས་པའི་གཤེར་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་གཞན་ཡང་དགའ་བ་དང་། དད་པ་དང་། རངས་པའི་གཤེར་བ་ཅན་དུ་བྱེད་དོ། །​དེ་ལ་དགའ་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཚོལ་བའོ། །​དད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་ལ་རྟེན་པའོ། །​རངས་པ་ནི་གང་སེམས་དག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་བ་དང་། དད་པ་དང་། རངས་པའི་གཤེར་བ་ཅན་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉོན་མོངས་པའི་རྩ་བའི་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་སྲུལ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཆུ་ནི་ཤིང་གི་རྣམ་པ་དང་རྩྭའི་རྣམ་པའི་རྩ་བ་དག་གི་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་སྲུལ་ལོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་སྒོམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆུས་ཉོན་མོངས་པའི་རྩ་བའི་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་སྲུལ་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1074#UT22084-064-001-1074