Degé Kangyur volume 64, F.4.b

གཟའ་དང་། སྐར་མ་རྣམས་ཀྱི་འོད་ཀྱང་མི་ཤེས་སོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ལག་མཐིལ་བཞིན་དུ་མཉམ་པར་གྱུར་པ་ལས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ན་རྩྭ་དང་། ཤིང་དང་། བོང་བ་དང་། རྩིག་པ་དང་། རི་ལ་སོགས་པ་ཡང་མི་སྣང་ངོ་། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་འདྲ་བ་དེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་མིང་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་གནས་ཏེ། དེ་འོད་དེས་རེག་སྟེ་བསྐུལ་ནས། རང་གི་གནས་ནས་བྱུང་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པད་མའི་སྤྱན་དེ་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། པད་མའི་སྙིང་པོ་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་གོ། །​དེ་མ་ཡིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དག་ཀྱང་འོད་དེས་རེག་སྟེ་བསྐུལ་བ་དང་། རང་རང་གི་གནས་ནས་བྱུང་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པད་མའི་སྤྱན་དེ་ག་ལ་བ་དེར་དོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། པད་མའི་སྙིང་པོ་ལ་སོ་སོ་ཅི་རིགས་པར་འཁོད་དོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་སྟན་ལས་ལངས་ནས་བླ་གོས་ཕྲག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ཏེ། པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་པད་མའི་སྙིང་པོ་ལ་བཙུགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པད་མའི་སྤྱན་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བཏུད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་བུའི་འོད་བཟང་པོ་དྲི་མ་མ་མཆིས་པ་རྣམ་པར་དག་པ། ཡིད་དུ་མཆི་བ་ལུས་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་དགའ་བར་བགྱིད་པར་བྱུང་བ་འདི་སུའི་མཐུ་ལགས་ཞེས་དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པད་མའི་སྤྱན་དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ནུབ་ཕྱོགས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་འདས་པ་ན་མི་མཇེད་ཅེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1005#UT22084-064-001-1005