Degé Kangyur volume 64, F.4.a

ཀྱི་ཞལ་གྱི་སྒོ་ཕྱེ་བའམ་བཙུམས་པར་ཡང་མི་མངོན་ནོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་འོད་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསེབ་ཏུ་ཞུགས་ཀྱང་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་གསེབ་ཕྱེ་བའམ་བཙུམས་པར་མི་མངོན་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེའི་ཚེ་ན་འོད་ཟེར་དེ་དག་ཞུགས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་གྱི་སྒོ་ཕྱེ་བའམ་བཙུམས་པར་མི་མངོན་ནོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། བྱེ་མའི་ཕུང་པོ་ལ་མར་རམ་འབྲུ་མར་རམ། ཆུ་ཞུགས་ན་མི་མངོན་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེའི་ཚེ་ན་འོད་ཟེར་དེ་དག་ཞུགས་ཀྱང་ཕྱེ་བའམ་བཙུམས་པར་མི་མངོན་ནོ། །​དེ་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་འདས་པ་ན། པད་མ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ན། པད་མའི་སྤྱན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་རྐང་པར་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བླ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཐེག་པ་གཅིག་ལས་བརྩམས་ནས་ཆོས་སྟོན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དག་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པའི་མིང་ཡང་མེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་མ་གཏོགས་པར་བུད་མེད་དང་། མངལ་ན་གནས་ཏེ་འབྱུང་ཞིང་སྐྱེ་བའི་སྒྲ་ཡང་མི་གྲག་གོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤ་སྟག་གོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ན་བཟའ་བ་དང་། བཏུང་བ་དང་། ཟས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡང་མི་ཤེས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསམ་གཏན་གྱི་དགའ་བའི་ཟས་ཅན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དགའ་བའི་ཟས་ཅན་དང་། ཆོས་ཀྱི་དགའ་བའི་ཟས་ཅན་ནོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ཁྱབ་ཅིང་དྲི་མ་མེད་པར་གྱུར་པ་མ་གཏོགས་པར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ན་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་དང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1004#UT22084-064-001-1004