Degé Kangyur volume 64, F.85.b

དེ་འདོད་པ་ཆུང་བས་ན་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་མེད་པ་ཡིན། ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བ་མེད་པས་ན་སོགས་པ་མེད་པ་ཡིན། སོགས་པ་མེད་པས་ན་བསགས་པ་ཆུད་ཟ་བ་མེད་པ་ཡིན། བསགས་པ་ཆུད་ཟ་བ་མེད་པས་ན། བསགས་པ་ཆུད་ཟོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པ་ཡིན། སྡུག་བསྔལ་མེད་པས་ན་ཡིད་མི་བདེ་བ་མེད་པ་ཡིན། ཡིད་མི་བདེ་བ་མེད་པས་ན་འཁྲུག་པ་མེད་པ་ཡིན། འཁྲུག་པ་མེད་པས་ན་ལེན་པ་མེད་པ་ཡིན། ལེན་པ་མེད་པས་ན་ཟག་པ་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་གོས་གསུམ་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱིང་པ་ཅན་རྣམས་ཡིན་ནོ། །​བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། འདོད་ཆགས་ཀྱི་བསམ་པས་མི་འགྲོ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ཕྱིང་པ་ཅན་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཞེ་སྡང་གི་བསམ་པས་མི་འགྲོ། གཏི་མུག་གི་བསམ་པས་མི་འགྲོ། ཁྲོ་བ་དང་གནོད་སེམས་ཀྱི་བསམ་པས་མི་འགྲོ། ཕྲག་དོག་དང་སེར་སྣའི་བསམ་པས་མི་འགྲོ། ང་རྒྱལ་གྱི་བསམ་པས་མི་འགྲོ། གྲགས་པ་འདོད་པའི་བསམ་པས་མི་འགྲོ། ཤེས་ཀྱི་ཁེ་འདོད་པའི་བསམ་པས་མི་འགྲོ། རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་འདོད་པའི་བསམ་པས་མི་འགྲོ་ཞིང་བདུད་ལ་མི་འདུད། དགའ་བར་བྱ་བས་སྙེམས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ཕྱིང་པ་ཅན་ཞེས་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱིང་པ་ཅན་རྣམས་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསོད་སྙོམས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །​བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ཡིན། མཐར་གྱིས་བསོད་སྙོམས་ལེན་པ་རྣམས་ཡིན། ཡོངས་སུ་ཡི་འཆད་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ཡིན། ཆོག་ཤེས་པ་རྣམས་ཡིན། བགོ་བཤའ་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་རྣམས་ཡིན། མ་ཆགས་པ་རྣམས་ཡིན། བསོད་སྙོམས་བཟའ་བ་ལ་ཚོད་ཤེས་པ་རྣམས་ཡིན། དགེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ཡིན། དགེ་བའི་རྩ་བ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྡུས་པ་རྣམས་ཡིན། རིལ་པོའི་འདུ་ཤེས་མེད་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1167#UT22084-064-001-1167