Degé Kangyur volume 64, F.74.b

མི་རྟེན་བསྙེན་བཀུར་མི་བྱེད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་བཞུགས་ལ། བདག་ཅག་ཀྱང་འཁོད་དེ། དུས་ཀྱང་རིང་དུ་ཡོད་ཀྱིས་ལབས་ཀྱིས་འདོང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེ་དག་གི་བག་མེད་པ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤི་འཕོ་སྟོན་ཏེ། དེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤི་འཕོ་མཐོང་ནས་སྐྱོ་བ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་དག་སྐྱོ་བར་གྱུར་ནས་བག་མེད་པ་མི་བྱེད་དེ། བག་ཡོད་པས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་སེམས་ཅན་གང་དག་སྐྱེ་བས་འདུལ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མའི་མངལ་ན་འདུག་པ་དེ་དག་གི་མཐུ་མཐོང་ན་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཅི་ནས་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མའི་མངལ་ན་འདུག་བཞིན་དུ་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་སེམས་ཅན་གང་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཙས་པ་དང་། བྱིས་པའི་སྤྱོད་པ་དང་། སླས་ཀྱི་ནང་ན་འདུག་པས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་དང་། དམན་པ་ལ་མོས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཙས་པ་དང་། བྱིས་པའི་སྤྱོད་པ་དང་། སླས་ཀྱི་ནང་ན་འདུག་པ་སྟོན་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་སེམས་ཅན་གང་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་དང་། རབ་ཏུ་འབྱུང་བས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མངོན་པར་འབྱུང་བ་སྟོན་ཅིང་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །​རིགས་ཀྱི་བུ་སེམས་ཅན་གང་དག་ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་དང་། དྲི་ཟ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་ལ་སོགས་པ་སྤྱོད་པ་དམན་པ་ལ་མོས་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཀའ་བའི་སྤྱོད་པས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་ཡོད་པ། དེ་དག་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་དང་། མུ་སྟེགས་ཅན་གཞན་ཚར་གཅད་པའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཀའ་བ་སྤྱོད་པ་སྟོན་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་སེམས་ཅན་གང་དག་གིས་ཡུན་རིང་པོ་ནས་བདག་ཅག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོར་འགྲོ་བའི་ཚེ་མཆོད་པའི་ལས་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོར་འགྲོ་བ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1145#UT22084-064-001-1145