Degé Kangyur volume 64, F.6.b

མོངས་པར་གྱུར་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་དགེ་བའི་སེམས་གཅིག་ཙམ་བསྐྱེད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀྱང་དཀའ་བ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་ཡོངས་སུ་དག་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡོད་པ་ལྟ་ཅི་མཚར་ཀྱི། གང་དག་དེ་ལྟར་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་གྱུར་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ན་སེ་གོལ་གཏོགས་པ་སྲིད་དུ་ཡང་དད་པ་རྙེད་པ་དང་། སེ་གོལ་གཏོགས་པ་སྲིད་དུ་ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། སེ་གོལ་གཏོགས་པ་སྲིད་དུ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་བཟུང་སྟེ། སྤྱོད་པ་འདི་ནི་ཆེས་ངོ་མཚར་ཏོ། །​དེ་བས་ཀྱང་གང་དག་སེ་གོལ་གཏོགས་པ་སྲིད་དུ་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཡང་དག་པར་བཟུང་སྟེ་གནས་པ་འདི་ནི་ཆེས་ངོ་མཚར་ཏོ། །​དེ་བས་ཀྱང་གང་དག་སེ་གོལ་གཏོགས་པ་སྲིད་དུ་ཡང་སྙིང་རྗེ་བའི་སེམས་ཉེ་བར་གཞག་སྟེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདི་ནི་ཆེས་ངོ་མཚར་ཏོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ངོ་མཚར་ཏོ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་ངོ་མཚར་ཏོ། །དེ་ནས་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལེགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་གསོལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལས་འདི་ལྟ་བུ་འཐུན་པའི་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་དེ་མཉན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། རང་རང་གི་གནས་ནས་དོང་ངོ་། །​དོང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་མཆོད་པའི་ཕྱིར་ལ་ལས་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པ། འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ། ཆུ་དང་ཞེང་དུ་ལྡན་པ་རྣམས་མངོན་པར་སྤྲུལ། ལ་ལས་ནི་བཻ་དཱུརྱའི་ཤིང་རྣམས། ལ་ལས་ནི་ཤེལ་གྱི་ཤིང་རྣམས། ལ་ལས་ནི་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་རྣམས། ལ་ལས་ནི་གསེར་གྱི་ཤིང་རྣམས། ལ་ལས་ནི་མེ་ཏོག་གི་ཤིང་རྣམས། ལ་ལས་ནི་འབྲས་བུའི་ཤིང་རྣམས། ལ་ལས་ནི་གོས་ཀྱི་སྤྲིན་རྣམས། ལ་ལས་ནི་རྒྱན་གྱི་སྤྲིན་རྣམས། ལ་ལས་ནི་སྤོས་ཀྱི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1009#UT22084-064-001-1009