Degé Kangyur volume 64, F.55.a

ལུས་ཡོངས་སུ་དག་པ་རྣམས་ཡིན། བཞོན་པ་མཆོག་ལ་ཞོན་པ་རྣམས་ཡིན། རྟག་ཏུ་བརྒྱན་པ་རྣམས་ཡིན། ཆོས་ཀྱི་དགའ་བ་ལ་མོས་ཤིང་འདུན་པ་རྣམས་ཡིན། འཕྲུལ་ཆེ་ཞིང་མཐུ་ཆེ་བ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་རབ་ཏུ་སིམ་པར་བྱེད་པ་ནས་ཇི་ལྟར་ན་འཕྲུལ་ཆེ་ཞིང་མཐུ་ཆེ་བའི་བར་དུ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཟླ་བ་ཤར་ན་འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་བསིལ་བ་དང་། ཡིད་དུ་འོང་བས་རབ་ཏུ་སིམ་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་ཤར་ན་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ། ཉོན་མོངས་པའི་གདུང་བ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དང་། དགའ་བ་དང་། དད་པ་དང་། རངས་པ་དང་། ཡིད་དུ་འོང་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་རབ་ཏུ་སིམ་པར་བྱེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཟླ་བ་ཤར་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། ཞི་བ་དང་། དང་བ་དང་། སེམས་ཤིན་ཏུ་དགའ་བར་བྱེད་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཐོང་ན་དགའ་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་ཤར་ན་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ། དབང་པོ་རྣམ་པར་གསལ་བ་དང་། སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་བ་དང་། སྤྱོད་པ་དང་། སྤྱོད་ལམ་དང་། ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཐོང་ན་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཟླ་བ་ཡར་གྱི་ངོ་ལ་ཟླ་བ་ཉ་སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་གྱི་བར་དུ་ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་འཕེལ་ལོ། །​ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་ཡང་ཐོག་མ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་གི་བར་དུ་ཉི་མ་རེ་རེ་ཞིང་ཆོས་དཀར་པོ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ནམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་པ་དེ་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཟླ་བ་མར་གྱི་ངོ་ལ་བབ་པ་ན། ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁ་དོག་དང་། སྣང་བ་དང་། ཆུ་ཞེང་ཡང་ཡོངས་སུ་འབྲི་སྟེ། བཅྭ་ལྔ་ལ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་མི་མངོན་པ་དེ་ལྟར་འབྲིའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་ཡང་ནམ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་དེ་ན། དེའི་མི་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་འབྲི་སྟེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1106#UT22084-064-001-1106