Degé Kangyur volume 63, F.230.a

དཔལ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཅི་མི་དེ་སྦྲུལ་གདུག་པ་དེས་ཟིན་ཏམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། མི་དེ་མ་ཟིན་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་ཏམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ན་སྦྲུལ་གདུག་པ་ཡང་མ་མཆིས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཟིན་པ་དེ་ཡང་མ་མཆིས་པ་ལགས་ན། དེ་ན་ཚོར་བར་འགྱུར་ཞིང་མངོན་པ་ལྟ་ག་ལ་ཞིག་མཆིས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་གནས་པ་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པ་ཅི་འདྲ་བར་ཟིན་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། ཚོར་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །​ཚོར་བ་ཅི་འདྲ་བར་སྦྲུལ་གདུག་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །​སྦྲུལ་གདུག་པ་ཅི་འདྲ་བར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེ་དང་འདྲའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅི་འདྲ་བར་མཚམས་མེད་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །མཚམས་མེད་པ་ཅི་འདྲ་བར་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་དེ་དང་འདྲའོ། །​བྱང་ཆུབ་ཅི་འདྲ་བར་གནས་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་ནས་ཁོ་བོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། དེ་ནི་ཡིད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་བགྲོ་བའི་དྲི་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རི་རབ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལ་ངས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རི་རབ་ལྟ་བུས་ཅི་ལ་གནས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རི་རབ་ལྟ་བུས་ང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​སའི་ཁམས་དང་། ཆུའི་ཁམས་དང་། མེའི་ཁམས་དང་། རླུང་གི་ཁམས་དང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་ལ་གནས་པའི་མཐའ་དེ་ལ་གནས་ནས་ཁོ་བོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རི་རབ་ལྟ་བུས་ང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-654#UT22084-063-010-654