Degé Kangyur volume 63, F.229.b

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས་ལ་གནས་ནས་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་སླད་དུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས་དེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་གནས་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གནས་མེད་པ་ལ་གནས་ཏེ། བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་ངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་སྲུང་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་སྲུང་གང་ལ་གནས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་ང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་མཚམས་མེད་པའི་ལས་རྣམས་གང་ལ་གནས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་དེ་ལ་གནས་ནས་ཁོ་བོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་མཚམས་མ་མཆིས་པའི་ལས་རྣམས་གང་ལ་གནས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་མཚམས་མེད་པའི་ལས་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལ་གནས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་མི་ཞིག་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པའི་རྨི་ལམ་ན་སྦྲུལ་གདུག་པ་ཞིག་ལག་གིས་བཟུང་བ་ལས། དེས་དེ་ཟིན་ནས་གཞི་དེ་ལས་དེ་འཆི་བར་འགྱུར་བའམ། འཆི་བ་ལ་ཐུག་པ་ཙམ་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་དེ་འཆི་བར་ཉེ་བའི་ཚོར་བས་རེག་པ་ལས་སད་པར་གྱུར་ན། སད་མ་ཐག་ཏུ་དེའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དེ་དང་དེ་དག་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ན་འཇམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-653#UT22084-063-010-653