Degé Kangyur volume 63, F.258.a

ངོ་། །​འདས་པའི་ཆོས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​མ་འོངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཡང་མ་འོངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​མ་འོངས་པ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་མ་འོངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཁྱིམ་བདག་ང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཡང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་ལ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཁྱིམ་བདག་ང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་སློབ་པའི་ཆོས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​སློབ་པའི་ཆོས་ལ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​སློབ་པའི་ཆོས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་སློབ་པའི་ཆོས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཁྱིམ་བདག་ང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-710#UT22084-063-010-710