Degé Kangyur volume 63, F.257.b

མ་གཏོགས་པར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཁྱིམ་བདག་ང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མིག་གི་ཁམས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །མིག་གི་ཁམས་ལ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​མིག་གི་ཁམས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་མིག་གི་ཁམས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ལ་མ་ཡིན་ཞིང་། རྣ་བའི་ཁམས་ལ་སྒྲའི་ཁམས་མ་ཡིན་ནོ། །​སྣའི་ཁམས་ལ་དྲིའི་ཁམས་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྕེའི་ཁམས་ལ་རོའི་ཁམས་མ་ཡིན་ནོ། །​ལུས་ཀྱི་ཁམས་ལ་རེག་བྱའི་ཁམས་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ། །​ཁྱིམ་བདག་ང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཆོས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཡང་ཆོས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་ཆོས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཁྱིམ་བདག་ང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་སའི་ཁམས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​སའི་ཁམས་ལ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​སའི་ཁམས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་སའི་ཁམས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་དུ་ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བྱའོ། །​ཁྱིམ་བདག་ང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་འདས་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​འདས་པའི་ཆོས་ལ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཡང་འདས་པའི་ཆོས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-709#UT22084-063-010-709