Degé Kangyur volume 63, F.253.b

སྨྲས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པད་མ་མངོན་འཕགས་འོད་ཟེར་རོལ་པས་ཅི་ལ་གནས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། དེས་ང་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་སེམས་གང་ལ་གནས་ནས་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་ཏེ། ང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་སེམས་ཅི་ལ་གནས་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་གང་འདས་པའི་སེམས་དེ་ནི་མ་སྐྱེས་པའོ། །​འཇམ་དཔལ་གང་མ་འོངས་པའི་སེམས་དེ་ཡང་མ་སྐྱེས་པའོ། །​གང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སེམས་དེ་ཡང་མ་སྐྱེས་པའོ། །​གང་མི་སྐྱེ་བ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་བྱང་ཆུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏེ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་བོ། །​འཇམ་དཔལ་དཔེར་ན་འདས་པའི་སྒྱུ་མ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​མ་འོངས་པའི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ངོ་བོས་དབེན་ཞིང་རང་གི་ངོ་བོ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་གང་འདས་པའི་སེམས་དེ་ནི་མ་སྐྱེས་པའོ། །​གང་མ་འོངས་པའི་སེམས་དེ་ཡང་མ་སྐྱེས་པའོ། །​གང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སེམས་དེ་ཡང་མ་སྐྱེས་པ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་དེ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་ནི་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན། མ་འོངས་པ་ཡང་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་དེ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ནི་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་དེ་ནི་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་ཡིན་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།​། །​།བམ་པོ་གསུམ་པ་སྟེ་ཐ་མ། དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེད་དཔོན་བཟང་པོ་དང་། ཁྱིམ་བདག་རྣམ་པར་དག་སྤྱོད་དང་། ཁྱིམ་བདག་ཀླུ་དགའ་དང་། ཁྱིམ་བདག་འཛིན་མེད་དང་། ཁྱིམ་བདག་རྣ་གཙུག་དང་། ཁྱིམ་བདག་གཙུག་ན་ནོར་བུ་དང་། ཁྱིམ་བདག་རྣ་བ་གང་པོ་དང་། ཁྱིམ་བདག་དོན་གྲུབ་དང་། ཁྱིམ་བདག་རིན་ཆེན་གོམ་པས་འགྲོ་དང་། ཁྱིམ་བདག་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-701#UT22084-063-010-701