Degé Kangyur volume 63, F.246.a

ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོའམ། དགེ་སློང་ངམ། དགེ་སློང་མའམ། དགེ་བསྙེན་ནམ། དགེ་བསྙེན་མ་གང་ལ་ལ་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཛིན་པ་དང་། འཆང་བ་དང་། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། ཀློག་པ་དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པར་བྱེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། ཐ་ན་གླེགས་བམ་དུ་བྱས་ཏེ་འཆང་བ་དེ་ནི་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཀུན་དགའ་བོ་འདས་པའི་དུས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བགྲོ་བ་དང་། ཆོས་བགྲོ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཉིད་བསྟན་ཏོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བགྲོ་བ་དང་ཆོས་བགྲོ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཉིད་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་ད་ལྟར་ཕྱོགས་བཅུ་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བགྲོ་བ་དང་། ཆོས་བགྲོ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཉིད་སྟོན་ཏོ། །​བསྟན་ཏོ། །​སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་བསྟན་པ་ནི་ཡང་དག་ཕུལ་ལོ་ཞེས་ཡང་དག་པར་སྨྲ་བས་སྨྲ་ན། ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བགྲོ་བ་དང་། ཆོས་བགྲོ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་ཡང་དག་པར་སྨྲ་བས་སྨྲའོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མི་འཇིགས་པ་རྣམས་ཚོལ་བར་འདོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ལ་གནས་པར་འདོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དེས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བགྲོ་བ་དང་། ཆོས་བགྲོ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཟུང་ཤིག །​ཀུན་ཆུབ་པར་གྱིས་ཤིག །​འཇུག་པར་གྱིས་ཤིག །​ཆོངས་ཤིག །​ལྷོགས་ཤིག །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཀུན་དགའ་བོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-686#UT22084-063-010-686