Degé Kangyur volume 63, F.244.b

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་དུ་གང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་ལ་ཡང་ཕམ་པ་དང་། མ་ཕམ་པ་མེད་དེ། ཆོས་འདི་ནི་གནས་པ་ཁོ་ན་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་གནས་པ་ཉིད་དོ། །​ཆོས་སྐྱོན་མེད་པ་ཉིད་དོ། །​དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཡང་དག་པར་སྨྲ་བ། དེ་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྨྲ་བ། གཞན་མ་ཡིན་པ་སྨྲ་བ་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པར་རྗེས་སུ་ཐ་སྙད་འདོགས་སོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བྱིས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་འཛིན་པ་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་བསྟན་དུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བར་སྟོན་ཏོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཆད་པའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཆད་པ་ཞེས་བརྗོད་ཅེ་ན། ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​གང་མཚུངས་པ་དེ་ནི་ཆད་པ་སྟེ། གང་ཆད་པ་དེ་ལ་མཚུངས་པ་ཞེས་བརྗོད་དེ། ཐ་སྙད་དེ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཆད་པ་དེ་ནི་ཆོས་རྣམས་སྐྱེ་བ་མེད་པའོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟར་རྩིས་ཀྱི་དྲུང་ཇི་ལྟར་བཞག་པ་དེ་ལྟར་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ལས་བྱེ་བ་མང་པོར་སྟོན་པ་ནི་འབུམ་ཕྲག་དེ་ལས་བྱེ་བ་དག་བྱུང་བའོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་མེ་ལོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་གི་ནང་ན་གཟུགས་བརྙན་མང་པོ་སྣང་ཡང་མེ་ལོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ལ་གཟུགས་བརྙན་དེ་དག་མེད་དོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཡིག་འབྲུ་མང་པོ་དག་མངོན་པར་སྒྲུབ་ཀྱང་ཡིག་འབྲུ་དེ་ལ་ཡིག་འབྲུ་དེ་དག་མི་སྣང་ངོ་། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་དགེ་སློང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པོར་འགྱུར་ཞིང་། མང་པོར་གྱུར་ནས་གཅིག་ཏུ་ཡང་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྟོབས་དང་། མི་འཇིགས་པ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གདམས་པའི་ཕྱིར་ཆོས་བསྟན་པས་སེམས་ཅན་འདི་སྙེད་ཅིག་དུལ་ལོ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཐ་སྙད་དང་། བགྲང་བའི་ཚུལ་གྱིས་དེ་ལྟར་སྟོན་ཏོ། །​རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་དུལ་བ་དང་། གང་དག་དུལ་བ་དང་། གང་གིས་དུལ་བ་དེ་དག་ནི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་སྟེ། ཆོས་འདི་བསྟན་པས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-683#UT22084-063-010-683