Degé Kangyur volume 62, F.283.a

ཕལ་པོ་ཆེ་བསོགས་ནས་མཆོད་སྡོང་མཐོན་པོའི་ཁར་འཛེགས་ཏེ། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་བསྒྲགས་སོ། །​སྦྱིན་པ་ལ་ནི་རྟག་ཏུ་དགའ་བར་གྱིས། །​རྟག་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སྤྱོད། །​བརྩོན་འགྲུས་མཆོག་གི་གནས་ནི་བརྩམ་པར་གྱིས། །​ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་ཆོས་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཆོས་འདོད་ཀྱིས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་བསྒྲགས་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་བདེན་པའི་ཚིག་འདི་བྱེད་དེ། སའི་ཕྱོགས་འདི་ན་ལྷ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གང་དག་གནས་པ་རྣམས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་དང་། དྲི་ཟ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་། མི་འམ་ཅི་དང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་ནི་གཏོང་བ་བགྱིད་དེ། ཤིན་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། གཏོང་བའི་ཡང་གཏོང་བ་དང་། བདག་ཉིད་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་བགྱིད་དོ། །​བདེན་པ་དང་བདེན་པའི་ཚིག་གང་གིས་བདག་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་བགྱིད་པ་ནི་རྒྱལ་པོའི་སླད་དུ་མ་ལགས། ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་སླད་དུ་མ་ལགས། མཐོ་རིས་ཀྱི་སླད་དུ་མ་ལགས། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་སླད་དུ་མ་ལགས་ཀྱི། གཞན་དུ་ན་བདག་ཇི་ལྟར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་མ་དུལ་བ་རྣམས་གདུལ་བར་བགྱི། མ་རྒལ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་བར་བགྱི། མ་གྲོལ་བ་རྣམས་དགྲོལ་བར་བགྱི། དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་བར་བགྱི། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བར་བགྱི་སྙམ་པའི་སླད་དུ་སྟེ། བདེན་པ་དང་བདེན་པའི་ཚིག་དེས་བདག་གི་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་འབྲས་བུ་མེད་པར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བྱས་ནས་མེ་དོང་དེར་བདག་ཉིད་མཆོངས་སོ། །​དགེ་སློང་དག་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཆོས་འདོད་མེ་དོང་དེར་མཆོངས་མ་ཐག་ཏུ་མེ་དོང་དེའི་མེ་ཤི་སྟེ། པད་མའི་རྫིང་དུ་གྱུར་ནས་བུང་བ་སྒྲ་ཟི་ཟི་ཟེར་བའི་པད་མ་ལ་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཆོས་འདོད་འདུག་ནས་ཆོས་སྟོན་ཏེ། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ། ཐོག་མར་དགེ་བ། བར་དུ་དགེ་བ། ཐ་མར་དགེ་བ། དོན་བཟང་པོ། ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ། མ་འདྲེས་པ། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ཡོངས་སུ་དག་པ། ཡོངས་སུ་བྱང་བ་ཡང་དག་པར་སྟོན་ཏེ། བྲམ་ཟེ་དེ་ནི་ལུས་ཐམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh217.html?part=UT22084-062-017-298#UT22084-062-017-298