Degé Kangyur volume 62, F.282.b

བར་བགྱི། དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་དེས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཆོས་འདོད་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲས་པ། སྔགས་ཚོལ་བདེ་བ་ག་ལ་ཡོད། །​ག་ལ་བདེ་ཡོད་སྔགས་ཚོལ་བ། །​སྔགས་བཙལ་ཕྱིར་ནི་བདེ་བ་འོར། །​བདེ་བ་འོར་ཅིག་སྔགས་བཙལ་ཕྱིར། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཆོས་འདོད་ཀྱིས་བྲམ་ཟེ་དེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སླར་སྨྲས་པ། བྱང་ཆུབ་ཚོལ་བ་ག་ལ་བདེ། །​ག་ལ་བདེ་ཡོད་བྱང་ཆུབ་ཚོལ། །​བྱང་ཆུབ་བཙལ་ཕྱིར་བདེ་བ་འོར། །​བདེ་འོར་བྱང་ཆུབ་བཙལ་བའི་ཕྱིར། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཆོས་འདོད་ཀྱིས་བྲམ་ཟེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​སློབ་དཔོན་བདག་ལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལེགས་པར་བསྒྲགས་སུ་གསོལ། འོན་ཏང་ཁྱོད་གང་བཞེད་པ་དེ་བགྱིའོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཆོས་འདོད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་དོན་གྱི་ཕྱིར་བདག་ཉིད་དོར་བར་འདོད་དོ་ཞེས་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་ནས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ངུ་ཞིང་གདོང་ལ་མཆི་མ་ཟག་བཞིན་དུ་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཆོས་འདོད་ག་ལ་བ་དེར་དོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཆོས་འདོད་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཆོས་འདོད་ཁྱོད་བདག་ཉིད་མ་དོར་ཅིག །​ཆོས་འདོད་ཁྱོད་ནི་ཁྱིམ་ན་འདུག་བཞིན་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པ་དང་། བསོད་ནམས་བྱ་བར་ནུས་སོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཆོས་འདོད་ཀྱིས་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བཙུན་པ་དག་དེ་སྐད་མ་གསུང་ཤིག །​བདག་གིས་སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་ངེས་པར་བསྐང་བར་བགྱིའོ། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཆོས་འདོད་ཀྱིས་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་འཛུགས་སུ་བཅུག་སྟེ། མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་བཙུགས་ནས་དེའི་དྲུང་དུ་དོང་ཆེན་པོ་རྐོར་བཅུག་སྟེ། བརྐོས་ནས་མེས་འགེངས་སུ་བཅུག་གོ། །​མེ་མི་འབར་ཞིང་དུ་བ་མི་འཐུལ་བས་བཀང་ནས་བྲམ་ཟེ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​སློབ་དཔོན་བདག་ལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལེགས་པར་བསྒྲག་ཏུ་གསོལ། དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་དེས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཆོས་འདོད་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ལྟ་བུ་བསྟན་ཏོ། །​སྦྱིན་པ་ལ་ནི་རྟག་ཏུ་དགའ་བར་གྱིས། །​རྟག་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སྤྱོད། །​བརྩོན་འགྲུས་མཆོག་གི་གནས་ནི་བརྩམ་པར་གྱིས། །​ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་ཆོས་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཆོས་འདོད་ཀྱིས་བྲམ་ཟེ་དེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་བཟུང་སྟེ། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་བསོགས་སོ། །​སྐྱེ་བོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh217.html?part=UT22084-062-017-297#UT22084-062-017-297