Degé Kangyur volume 62, F.274.a

གུ་དེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་མེ་ཤི་བར་གྱུར་ཏེ། གང་ནས་བཏང་བ་དེ་ཉིད་དུ་ཤིའོ། །​དེ་ལྟར་དེ་ཚུན་ཆད་དེང་སོང་གི་བར་དུ་གླིང་བེགས་བུར་ཆད་པ་དེར་མེ་མ་ཤོར་ཏོ། །​དགེ་བསྙེན་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་གླིང་བེགས་བུར་ཆད་པ་ན་སྲེག་པའི་ཕྲུ་གུ་འདབ་གཤོག་མ་སྐྱེས་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་སྙམ་དུ་ཁྱོད་དོགས་ཤིང་ཐེ་ཙོམ་ཟའམ། ཡིད་གཉིས་ཟ་ན་དེ་ལྟར་མི་བལྟ་སྟེ། དགེ་བསྙེན་ང་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་སྲེག་པའི་ཕྲུ་གུར་གྱུར་ཏོ། །​དགེ་བསྙེན་ང་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ཡང་ལུས་ལ་མེས་མ་ཚུགས་ན། ད་ལྟར་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། ངའི་ལུས་ལ་མེས་ཚུགས་པར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་གནས་མེད་དོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་བསྙེན་དེ་དང་། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་ཡང་དག་པར་བསྟན། ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག །​ཡང་དག་པར་གཟེངས་སྟོད། ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་དགའ་བར་མཛད་དོ། །​ཆོས་ཀྱི་གཏམ་ཡང་དག་པར་བསྟན། ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་བཅུག །​ཡང་དག་པར་གཟེངས་བསྟོད། ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་དགའ་བར་མཛད་ནས་མདུན་དུ་བཞུད་པ་དང་། དགེ་བསྙེན་ཞིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱང་རིང་པོ་ནས་བྱོན་པ་མཐོང་ངོ་། །​མཐོང་ནས་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྦས་འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་བྱེད་པར་འདོད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་བགྲོངས་པར་མི་འགྱུར་གྲང་། བདེ་བར་གཤེགས་པ་བགྲོངས་པར་མི་འགྱུར་གྲང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་ཤིན་ཏུ་མྱུར་དུ་མེད་པར་མི་འགྱུར་གྲང་། འཇིག་རྟེན་དུ་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་དུ་མི་འབྱུང་གྲང་། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་དུ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤིན་ཏུ་མྱུར་དུ་ནུབ་པར་མི་འགྱུར་གྲང་། བདག་ཅག་ཆོས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ལས་ཤིན་ཏུ་མྱུར་དུ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་གྲང་སྙམ་སྟེ། དེ་ནས་དགེ་བསྙེན་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས། པུས་མོ་གཉིས་ཀའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བཏུད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh217.html?part=UT22084-062-017-280#UT22084-062-017-280