Degé Kangyur volume 62, F.273.b

།གླིང་བེགས་བུར་ཆད་པ་དེ་ན་སྲེག་པའི་ཕྲུ་གུ་འདབ་གཤོག་མ་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ནས་སྲེག་པ་མ་མོ་དེས་འདབ་མ་ཆུར་བཅུག་སྟེ། སྲེག་པའི་ཕྲུ་གུའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་གཏོར་ཏོ། །​གཏོར་ནས་ཀྱང་རྒྱུག་ཅིང་ཡང་དང་ཡང་དེ་ལྟར་བརྩོན་པར་བྱས་སོ། །​དེ་ནས་སྲེག་པའི་ཕྲུ་གུ་དེས་མ་འདི་ལྟར་རྩོལ་བ་བྱེད་པ་དེ་མཐོང་ངོ་། །མཐོང་ནས་ཀྱང་དེས་མ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཡུམ་ཅིའི་སླད་དུ་འདི་ལྟར་རྩོལ་བར་མཛད། དེས་སྨྲས་པ། བུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །​རྒྱལ་པོ་ཡུལ་ཀ་ལིང་ཀའི་རྒྱལ་པོས་གླིང་བེགས་བུར་ཆད་པའི་རི་དགས་གསད་པའི་ཕྱིར་མེ་ཆེན་པོ་བཏང་ངོ་། །​དེ་ནས་གླིང་བེགས་བུར་ཆད་པ་ན་རི་དགས་དང་། བྱ་གང་དག་གནས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་དང་། ཐང་ལ་རྒྱུ་བ་དང་། ཆུ་ལ་རྒྱུ་བ་དེ་དག་སྲེག་པའི་མེ་ཆེན་པོ་དེས་འཁྲུགས་ནས་དེ་ན་གང་དག་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་དེ་དག་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་བྱེར། གང་དག་ཆུ་ལ་རྒྱུ་བ་དེ་དག་ནི་ཆུར་ཞུགས། གང་དག་ཐང་ལ་རྒྱུ་བ་དེ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་འབྱེར་ཞིང་རྒྱུག་སྟེ་བྲོས་སོ། །​ང་ནི་འདི་ལྟར་ཁྱོད་ཚིག་ཏུ་འོང་ངོ་ཞེས་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་རྩོལ་བར་བྱེད་དོ། །​དེས་སྨྲས་པ། ཡུམ་ཐོང་ཤིག །​ཐོང་ཤིག །​ཡུམ་ཁྱོད་ནི་བྱིས་པ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིས་རྩོལ་བ་འདི་ལྟ་བུས་བདག་སྲེག་པའི་མེ་འདི་ལས་ཐར་བར་ཡང་མི་སྤྱོད་དོ། །​ཡུམ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ཉིད་ཀྱི་མཐུ་དང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ། ངན་བུ་ལེགས་པར་ཤིན་ཏུ་བླངས་ལ་གླིང་བེགས་བུར་ཆད་པ་འདིར་ཤིང་ནང་གི་མཐོན་པོའི་ཁར་ངན་བུ་གཞག་པར་སྤྱོད་དམ། དེ་བཞིན་བྱའོ་ཞེས་ཏེ་སྲེག་པ་མ་མོ་དེས་སྲེག་པའི་ཕྲུ་གུའི་ལྟར་མཉན་ནས་རང་གི་མཐུ་དང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ། སྲེག་པའི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཀུན་དུ་ལེགས་པར་བླངས་ནས་གླིང་བེགས་བུར་ཆད་པ་དེའི་ཤིང་ནང་གི་མཐོན་པོའི་ཁར་བཞག་གོ། །​དེ་ནས་སྲེག་པའི་ཕྲུ་གུ་དེས་སྲེག་པའི་མེ་ཆེན་པོ་དེ་མཐོང་ནས་བྱམས་པས་ཁྱབ་པར་བྱེད་དོ། །བྱམས་པས་ཁྱབ་པར་བྱས་ནས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་སྨྲས་སོ། །​རྐང་མེད་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ཡོད། །​འདབ་ཆགས་རྐང་བཅས་པའང་ཡོད། །​ཕ་མ་དག་གིས་བསྲུངས་ཤིང་འཁོད། །​མེ་གདུག་ཚུར་ནི་མ་འོང་ཤིག །​དགེ་བསྙེན་སྲེག་པའི་ཕྲུ་གུ་དེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་མེ་ཤི་བར་གྱུར་ཏེ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh217.html?part=UT22084-062-017-279#UT22084-062-017-279