Degé Kangyur volume 62, F.96.b

ངེས་པའི་ཡོན་ཏན་འཕགས། །​གང་དག་ཐབ་མོ་དག་ལའང་མི་ལྟ་ཞིང་། །​བརྩོན་འགྲུས་ལྡན་མིན་ལེ་ལོ་ཅན་ཡང་མིན། །​གང་དག་བཟོད་པའི་འདུ་ཤེས་མེད་པ་དེ་དག་བདེ། །​གང་དག་བསམ་གཏན་བྱེད་ཅིང་བརྟན་པ་མི་གནས་པ། །​དེ་ཡང་གཡེང་བར་རྣམ་པར་མི་སེམས་པ། །​མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་ཤེས། །​གང་དག་བསམ་གཏན་འདུ་ཤེས་མེད་པ་དེ་དག་བདེ། །​གང་དག་འདུ་ཤེས་མེད་ཅིང་འདི་ལ་ཤེས་རབ་མེད། །​མི་ཤེས་དབང་དུ་འགྲོ་བའང་མ་ཡིན་ལ། །​མཁས་པའང་མ་ཡིན་རྨོངས་པའང་ཡོད་མ་ཡིན། །​གང་དག་ཤེས་རབ་འདུ་ཤེས་མེད་དག་བདེ། །​ཇི་ལྟར་དགོན་པ་དེ་བཞིན་གྲོང་ན་གནས། །​གཉི་གར་འདུ་ཤེས་མཚུངས་ཤིང་མཉམ་པར་འཇུག །​གྲོང་གི་སྤྱོད་ཡུལ་སྨོད་པར་མི་བྱེད་ཅིང་། །​གང་དག་དགོན་པས་མི་རློམ་དེ་དག་བདེ། །​གང་དག་བསོད་སྙོམས་ཁྱིམ་དང་བཅས་པར་སྤྱོད། །​དེ་དག་བསོད་སྙོམས་དེ་ཡི་འདུ་ཤེས་མེད། །བསོད་སྙོམས་སྤྱོད་པ་བདག་ཡིན་སྙམ་མི་སེམས། །​གང་དག་བསོད་སྙོམས་འདུ་ཤེས་མེད་དག་བདེ། །​གང་དག་བོར་བའི་ཕྱག་དར་ཁྲོད་པ་རྣམས། །​བླངས་ནས་བདག་གིས་ལུས་ལ་འཆང་བར་བྱེད། །​བདག་ནི་གོས་ངན་སྙམ་དུ་དེ་མི་སེམས། །​གང་དག་གཞན་ལ་མི་སྨོད་དེ་དག་བདེ། །​སངས་རྒྱས་གནང་ཞིང་བདེ་གཤེགས་བསྔགས་པ་ཡི། །​ཆོས་གོས་གསུམ་ལས་ལྷག་པར་མི་འཆང་ཞིང་། །​བདག་ནི་འཇིགས་མེད་ཡིན་པར་མི་རྟོག་པ། །​གང་དག་ང་རྒྱལ་མེད་པ་དེ་དག་བདེ། །​གང་ན་བདག་མེད་སེམས་ཅན་ཡོད་མིན་པའི། །​གང་དག་ཆོས་མཆོག་དམ་པ་འཆད་བྱེད་པ། །བདག་ནི་འཆད་མཁན་ཡིན་པར་སེམས་པའང་མེད། །​གང་དག་མེད་པར་མ་གྱུར་དེ་དག་བདེ། །​དཀར་པོ་ཀུན་ལ་ཡང་དག་འདུ་ཤེས་མེད། །​སྙིང་པོ་མེད་པ་རྗེས་སུ་འདུ་ཤེས་མེད། །​དཀར་དང་གནག་པར་གང་དག་མི་སེམས་པ། །​གང་དག་གཉིས་སུ་མི་སྤྱོད་དེ་དག་བདེ། །​གང་དག་ལངས་ལ་ལངས་པར་འདུ་ཤེས་མེད། །​འདུག་ཀྱང་འདུག་པར་འདུ་ཤེས་ཡོད་མ་ཡིན། །​ཉིན་མཚན་ཕྱད་པར་འཆག་ཅིང་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ། །​གང་དག་སྤྲོས་པ་མེད་པ་དེ་དག་བདེ། །​གང་དག་གནས་མིན་གནས་པར་མི་རྟོག་ཅིང་། །​ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ཞི་བར་མི་རྟོག་ལ། །​དེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh207.html?part=UT22084-062-007-333#UT22084-062-007-333