Degé Kangyur volume 62, F.100.b

མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་མུན་པ་མ་ཡིན། སྣང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མུན་པ་མ་ཡིན། སྣང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་ཀུན་ཏུ་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཀུན་ཏུ་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་ལམ་གྱིས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་མ་ཡིན། ལམ་ངན་པས་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལམ་གྱིས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་མ་ཡིན། ལམ་ངན་པས་མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་མ་ཡིན། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པས་མ་ཡིན། ཐེག་པ་ཆེན་པོས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་མ་ཡིན། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པས་མ་ཡིན། ཐེག་པ་ཆེན་པོས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་སེམས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན། ཤེས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སེམས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན། ཤེས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་ལེན་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན། འདོར་བར་བྱེད་པར་མ་ཡིན། བླང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན། དོར་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལེན་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན། འདོར་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན། བླང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན། དོར་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་གང་གིས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པར་བྱ་མི་ནུས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་གཏོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཞི་བར་ཡང་མི་འགྱུར། ཉེ་བར་ཞི་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་གནས་མ་ཡིན། གནས་པ་མ་ཡིན། གཡོ་བར་མི་བྱེད། འགུལ་བར་མི་བྱེད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པ་ལ་གནས་པར་བལྟའོ། །​དེ་དག་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པས་མི་འགུལ། མི་གཡོ། མི་གནས། གནས་པར་མི་བྱེད་དོ། །​དེ་ལ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh207.html?part=UT22084-062-007-341#UT22084-062-007-341