Degé Kangyur volume 62, F.65.b

མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་སྐབས་མ་མཆིས་ཏེ། གླང་པོ་ཆེའི་ཤིང་རྟ་འཚལ་བའི་མི་དེས་བསྐལ་པ་གཅིག་གམ། བསྐལ་པ་བརྒྱའམ། བསྐལ་པ་སྟོང་ངམ། བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་འབུམ་མམ། བསྐལ་པ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཡང་བརྗོད་དུ་མེད་པས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཅིག་ཀྱང་འདའ་བར་ནུས་པ་དེ་ནི་གནས་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་དག་ལ་སྙེན་ཅིང་སྟེན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་ཅིང་དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདྲིས་པར་བྱེད་ལ་ཀུན་སྤྱོད་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱེད་ལ། ཀུན་དགའ་ར་བའམ། གཙུག་ལག་ཁང་ངམ། འཆག་སར་སྤྱོད་ཡུལ་འཐུན་པར་གནས་པར་བྱེད། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཀློག་ཅིང་ཁ་ཏོན་བྱེད། དཔྱོད་ཅིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་ལ་གཞན་དག་ཀྱང་ཀློག་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་ཅིང་ཁ་ཏོན་བྱེད་དུ་འཇུག་ལ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་དུ་འཇུག་ན་དེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་འཛིན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དེས་ཤེས་རབ་རྟུལ་པོར་འགྱུར་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་ལས་ཕྱིར་འདྲེན་ཅིང་ཕྱིར་ཟློག་གོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དེའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་འཛིན་ཅིང་འཆང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དེས་རྟུལ་པོར་བྱེད་ཅིང་ཉམས་པར་བྱེད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་དཔེར་ན་ཤིང་གི་སྡོང་པོ་ཆེན་པོ་སྲིད་དུ་དཔག་ཚད་སྟོང་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོས་ཁྱེར་བ་ལས་བར་སྣང་ལ་གནས་པའི་གནོད་སྦྱིན་དག་གིས་དེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལས་ཕྱིར་ཕུལ་ཏེ་བཟློག་ནས། དེ་ལ་ལྕགས་ཀྱི་གར་བུ་དཔག་ཚད་ལྔ་སྟོང་ཡོད་པ་ཞིག་བཏགས་ན། འཇམ་དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཤིང་གི་སྡོང་པོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh202.html?part=UT22084-062-002-222#UT22084-062-002-222