Degé Kangyur volume 62, F.69.b

པའི་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པའི་གནས་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པའི་གནས་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་བྱམས་པ་དང་། སྙིང་རྗེ་དང་། དགའ་བ་དང་། བཏང་སྙོམས་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་བྱམས་པ་དང་། སྙིང་རྗེ་དང་། དགའ་བ་དང་། བཏང་སྙོམས་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་བགོ་བཤའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་བགོ་བཤའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་དང་བྲལ་བའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་དང་བྲལ་བའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་བཅིང་བས་བཅིངས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་བཅིང་བས་བཅིངས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་ཡུན་རིང་པོ་ནས་ན་བའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་ཡུན་རིང་པོ་ནས་ན་བའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་སངས་རྒྱས་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་མགོན་མེད་པའི་སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh202.html?part=UT22084-062-002-230#UT22084-062-002-230