Degé Kangyur volume 62, F.69.a

མ་ཐོས་པའི་མདོ་སྡེ་རྣམས་གུས་པ་དྲག་པོས་དོན་དུ་གཉེར་ཞིང་ཚོལ་བ་དང་། གང་དག་ལས་ཐོས་པ་དེ་དག་ལ་སྟོན་པ་ལ་གུས་པ་དྲག་པོ་ལྟ་བུ་སྐྱེད་པར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་བསླབ་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་འགོད། གཞན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་མ་བསླབས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རློམ་སེམས་མི་བྱེད། ཉེས་པ་བདེན་པ་དང་། མི་བདེན་པས་གཞན་དག་ལ་གླེང་བར་མི་བྱེད། ཉེས་པ་གཞན་གྱི་འཁྲུལ་པ་ཡང་མི་ཚོལ། གཞན་དག་ཀྱང་བསླབ་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལས་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད། གཞན་དག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལས་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱུ་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱུ་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བྱ་བ་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བྱ་བ་ཆུད་ཟོས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད། དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh202.html?part=UT22084-062-002-229#UT22084-062-002-229