Degé Kangyur volume 62, F.46.b

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པ་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་ལྟ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཐོབ་པ་དག་ནི་ཆེས་མང་ངོ་། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལྔ་བཅུའི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་ཉུང་གི །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱ་མཚོ་མངོན་པར་ཤེས་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པ་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་ལྟ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཐོབ་པ་དག་ནི་ཆེས་མང་ངོ་། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལྔ་བཅུའི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་ཉུང་གི །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱ་མཚོ་སྨོན་ལམ་གྱི་བྱེ་བྲག་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པ་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་ལྟ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཐོབ་པ་དག་ནི་ཆེས་མང་ངོ་། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལྔ་བཅུའི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་ཉུང་གི །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱ་མཚོ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གཞན་དང་གཞན་ཐོབ་པ་དེ་དག་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གཞན་དང་གཞན་ཐོབ་པའི་སྟོབས་བསྐྱེད་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཞན་དང་གཞན་མཐོང་བ་དག་ནི་ཆེས་མང་ངོ་། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལྔ་བཅུའི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་ཉུང་གི །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱ་མཚོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གཞན་དང་གཞན་ཐོབ་པ་དེ་དག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གཞན་དང་གཞན་ཐོབ་པའི་སྟོབས་བསྐྱེད་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཞན་དང་གཞན་མཐོང་བ་དག་ནི་ཆེས་མང་ངོ་། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལྔ་བཅུའི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་ཉུང་གིThe English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-800#UT22084-062-001-800