Degé Kangyur volume 62, F.33.b

པའི་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཟག་པ་མེད་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་སྤྱོད་པ་ནི་གང་ལ་རློམ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་མེད་པའོ། །​བདག་ནི་ཚད་ཡོད་པར་བྱས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཚད་ཡོད་པར་བྱས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཚད་ཡོད་པར་བྱས་པའི་སྤྱོད་པ་ནི་མཚན་མའི་གནས་གང་ཡིན་པ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བདག་ནི་ཚད་མེད་པར་བྱས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཚད་མེད་པར་བྱས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཚད་མེད་པར་བྱས་པའི་སྤྱོད་པ་ནི་མཚན་མ་མེད་པའི་གནས་གང་ཡིན་པའོ། །​བདག་ནི་ཚད་ཡོད་པར་བྱས་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཚད་ཡོད་པར་བྱས་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཚད་ཡོད་པར་བྱས་པ་ཤེས་པ་ནི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་དང་། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ལ་མཁས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​བདག་ནི་ཚད་མེད་པར་བྱས་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཚད་མེད་པར་བྱས་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཚད་མེད་པར་བྱས་པ་ཤེས་པ་ནི་གང་ལ་རློམ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་མེད་པའོ། །​བདག་ནི་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔའོ། །​བདག་ནི་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-774#UT22084-062-001-774