Degé Kangyur volume 62, F.18.b

ཡང་དག་པའི་ངག་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པའི་ངག་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་ངག་ནི་ཡི་གེ་དང་། སྐད་དང་དབྱངས་ཐམས་ཅད་ལ་ངག་གི་ལམ་དུ་འདུ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​བདག་ནི་ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​བདག་ནི་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་ནི་ཚོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུན་བཅད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​བདག་ནི་ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བ་ནི་ཚུ་རོལ་གྱི་མུ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཤིང་ཕ་རོལ་གྱི་འགྲམ་དུ་འགྲོ་བ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བདག་ནི་ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་ནི་རློམ་སེམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དྲན་པ་མེད་ཅིང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​བདག་ནི་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་སེམས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​བདག་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-744#UT22084-062-001-744