Degé Kangyur volume 62, F.62.b

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་བྱུང་བས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟི་སྟང་མ་བྱས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་བསྟི་སྟང་མ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟི་སྟང་བྱས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་བསྟི་སྟང་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །​སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་བླ་ན་མེད་པས་མཆོད་པ་བྱེད་འདོད་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་ལ་ལ་ཞིག་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་བརྒྱའམ། བྱེ་བ་སྟོང་ངམ། བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་ངམ། གཞལ་དུ་མེད་པ་གྲངས་མེད་པ་དག་ཡོད་ལ། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་མ་མོས་ན་དེ་དག་གི་ལས་ནི་རྒྱལ་པོས་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བའམ། ཆུས་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བའི་ལས་སམ། ཆོམ་རྐུན་གྱིས་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བའི་ལས་སམ། མུ་གེས་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བའི་ལས་སམ། མེས་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བའི་ལས་སམ། ཀླ་ཀློས་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བའི་ལས་སུ་འགྱུར་རོ། །​གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་དེ་ན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་མོས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡོད་ན་དེའི་ལས་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པར་མཚམས་མེད་པའི་གནས་སུ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར། གྲོང་ཁྱེར་དེར་འཁྲུག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལས་རྒྱལ་པོས་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བ་མི་འབྱུང་། ཆུས་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བའི་ལས་མི་འབྱུང་། ཆོམ་རྐུན་གྱིས་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བའི་ལས་མི་འབྱུང་། མུ་གེས་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བའི་ལས་མི་འབྱུང་། མེས་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བའི་ལས་མི་འབྱུང་། ཀླ་ཀློས་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བའི་ལས་མི་འབྱུང་ལ། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་མོས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལས་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགྲོ་དང་། ཡི་དགས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡོད་ན་དེར་འཁྲུག་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེའི་ལས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད། བརྗོད་དུ་མེད་པར་མཚམས་མེད་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། དེའི་ལས་བསྐལ་པ་བཅུ་དང་། ཉི་ཤུ་དང་། སུམ་ཅུར་ངན་སོང་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡང་ཚེ་འདི་ལ་མྱོང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-831#UT22084-062-001-831