Degé Kangyur volume 62, F.57.b

ཁ་ཅིག་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐ་དད་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དོ། །​སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ཅིག་ནི་སྨོན་ལམ་ཐ་དད་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དོ། །སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ཅིག་ནི་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་ཐ་དད་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དོ། །​སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ཅིག་ནི་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ཐ་དད་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དོ། །​སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་འཇུག་པ་ཐ་དད་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དོ། །​སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ཅིག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ཐ་དད་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དོ། །​སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ཅིག་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པ་དང་། སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཐ་དད་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དོ། །​སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ཅིག་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལ་འཇུག་པ་ཐ་དད་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དོ། །​སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ཅིག་ནི་བསྐལ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཐ་དད་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་དུས་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དུས་གསུམ་བསྟན་པ་དང་། མི་སྐྱོ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དབྱེར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་དང་། ཞིང་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་དང་། ཆོས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་དང་། ལུས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་དང་། སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་དང་། སྤྱོད་ཡུལ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་དང་། སྟོབས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-822#UT22084-062-001-822