Degé Kangyur volume 62, F.53.b

།དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལས་འདས་པ་སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ལ་འབྱུང་བ་ཐོགས་པ་མེད་པ། སྒྲིབ་པ་མེད་པ། དབྱེར་མེད་པ། ནམ་མཁའི་ཁམས་རྒྱས་པར་འགེངས་པ། ཕྱི་མའི་མཐའི་མུའི་བསྐལ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་དག་གོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བསྐལ་པ་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལས་འདས་པ་སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ལ་འབྱུང་བ་ཐོགས་པ་མེད་པ། སྒྲིབ་པ་མེད་པ། དབྱེར་མེད་པ། ནམ་མཁའི་ཁམས་རྒྱས་པར་འགེངས་པ། ཕྱི་མའི་མཐའི་མུའི་བསྐལ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་དག་གོ། །​འཇམ་དཔལ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམ་ཐམས་ཅད་ན་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་གང་དག་ཡོད་པ་དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེར་འཇིག་ཅིང་ཆགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མཐའ་དང་དབུང་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་བརྙེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མདོར་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱས་པར་ནི་ཕྱི་མའི་མཐའི་མུའི་བསྐལ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱང་བསྟན་པར་མི་ནུས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་པ་ནི་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཅན་འཆི་འཕོ་བ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་། བདེ་འགྲོར་འགྲོ་བ་དང་། ངན་འགྲོར་འགྲོ་བ་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གཟིགས་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་གཙུག་ཏོར་གྱིས་ཀྱང་གཟིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་མཛོད་སྤུས་ཀྱང་གཟིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་མཚན་རེ་རེས་ཀྱང་གཟིགས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་རེ་རེས་ཀྱང་གཟིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེས་ཀྱང་གཟིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམ་ཐམས་ཅད་ན་སེམས་ཅན་འཆི་འཕོ་བ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་། བདེ་འགྲོར་འགྲོ་བ་དང་། ངན་འགྲོར་འགྲོ་བ་དག་དུས་གཅིག་ཏུ་གཟིགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་པ་མདོར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱས་པར་ནི་ཕྱི་མའི་མཐའི་མུའི་བསྐལ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱང་བསྟན་པར་མི་ནུས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གྲགས་པ་ནི་འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམ་ཐམས་ཅད་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རེ་རེ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-814#UT22084-062-001-814