Degé Kangyur volume 61, F.286.a

བམ་པོ་གཉིས་པ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྩེ་བས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོ་གསེར་མདོག་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་མ་བགྱིས་ལགས་སམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གང་ན་བཞུགས་བཞུགས་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྩེ་བ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གི་རང་རང་གིས་སྤྲུལ་པའི་ཁང་པ་བརྩེགས་པའི་ནང་ན་གནས་གནས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྩེ་བ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ལོ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་པོ་དེ་དག་འདས་པའི་ཐ་མའི་ཉིན་པར་རྒྱལ་པོ་གསེར་མདོག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་བཤོས་གསོལ། ཡོན་ཕུལ་ཏེ། སླར་གཤེགས་པར་རིག་ནས་བསམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསམས་ཏེ། ཅི་བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་བརྒྱ་བྱིན་དུ་འགྱུར་བར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བྱའམ། འོན་ཏེ་ཚངས་པར་འགྱུར་བ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བྱའམ། འོན་ཏེ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བྱ་སྙམ་མོ། །​དེ་ནས་དེའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསེར་བཟངས་འོད་དེས་ཐུགས་སུ་ཆུད་དོ། །​དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རྒྱལ་པོ་དེའི་སེམས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་ཐུགས་ཀྱིས་མཁྱེན་ནས་རྒྱལ་པོ་དང་། སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་མང་པོ་དེ་དག་གི་མདུན་དུ་སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ལུས་ཤིག་སྤྲུལ་ཏེ། དེ་སྟེང་གི་བར་སྣང་དེ་ལ་འདུག་ནས་རྒྱལ་པོ་གསེར་མདོག་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དཔེར་ན་མི་ནི་ཤེས་རབ་འཆལ། །​བྱིས་པའི་རང་བཞིན་གྱུར་པ་ཞིག །​རྒྱལ་པོ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ནས་ནི། །​བྱ་དགའ་ཆུང་ངུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh198.html?part=UT22084-061-018-282#UT22084-061-018-282