Degé Kangyur volume 61, F.267.b

བདག་ཆོས་དེ་དག་ལ་རྟེན་ཅིང་གནས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་གི་ཕྱིར་འདི་སྐད་ཅེས་འདས་པ་ལ་རྟེན་ཅིང་གནས། མ་འོངས་པ་ལ་རྟེན་ཅིང་གནས། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་རྟེན་ཅིང་རབ་ཏུ་དབེན་པ་ལ་གནས་པ་ནས་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། སེམས་ཀྱི་བར་ལ་རྟེན་ཅིང་རབ་ཏུ་དབེན་པ་ལ་གནས་ཞེས་སྨྲ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། གང་འདས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན། གང་མ་འོངས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན། གང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཆོས་དེ་དག་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་གནས་བརྟན་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་འདི་སྐད་ཅེས་འདས་པ་ལ་རྟེན་ཅིང་གནས། མ་འོངས་པ་ལ་རྟེན་ཅིང་གནས། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་རྟེན་ཅིང་གནས་ཞེས་སྨྲ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ལ་ནི་གནས་པ་མེད་དོ། །​ཡང་བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་འདས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཅི་ཡང་མ་ཡིན། གང་གིས་ཀྱང་མ་ཡིན། གང་གི་ཡང་མ་ཡིན། གང་ལ་ཡང་མི་གནས་ཏེ། གང་མི་གནས་པ་དེའི་གནས་དམིགས་སུ་མེད་དོ། །​ཡང་བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཀུན་ཏུ་གནས་ནས་སྨྲ་བ་དེ་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་གཡོ་བ་མེད་པ་རློམ་སེམས་མེད་པའོ། །​འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཉམས་པ་མེད་པའོ། །​འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་སྟོང་པའོ། །​མཚན་མ་མེད་པའོ། །​སྨོན་པ་མེད་པའོ། །​ཡང་བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་འདས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ཡང་དམིགས་སུ་མེད། གང་མ་འོངས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ཡང་དམིགས་སུ་མེད། གང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ཡང་དམིགས་སུ་མེད་པ་ནས་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། སེམས་ཀྱི་བར་གྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ཡང་དམིགས་སུ་མེད་དོ། །​འོན་ཀྱང་བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་གཏོགས་པར་གང་བསྟན་པའམ། རབ་ཏུ་བཤད་པར་ནུས་པའི་ཆོས་གཞན་གང་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །​ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh196.html?part=UT22084-061-016-295#UT22084-061-016-295