Degé Kangyur volume 61, F.267.a

ཅི་བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་གཟུགས་ལ་གནས་ཏེ་བསམ་གཏན་བྱེད་དམ། འོན་ཏེ་སྒྲ་དང་། དྲི་དང་། རོ་དང་། རེག་བྱ་དང་། ཆོས་རྣམས་ལ་གནས་ཏེ་བསམ་གཏན་བྱེད། ཅི་བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་འདོད་པའི་ཁམས་ལ་གནས་ཏེ་བསམ་གཏན་བྱེད་དམ། འོན་ཏེ་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ལ་གནས་ཏེ་བསམ་གཏན་བྱེད། ཅི་བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ནང་ལ་གནས་ཏེ་བསམ་གཏན་བྱེད་དམ། འོན་ཏེ་ཕྱི་རོལ་ལ་གནས་ཏེ་བསམ་གཏན་བྱེད་དམ། འོན་ཏེ་ཕྱི་ནང་ལ་གནས་ཏེ་བསམ་གཏན་བྱེད། ཅི་བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ལུས་ལ་གནས་ཏེ་བསམ་གཏན་བྱེད་དམ། འོན་ཏེ་སེམས་ལ་གནས་ཏེ་བསམ་གཏན་བྱེད། ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟར་ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་བྱ་བ་དང་། བརྗེད་པ་མེད་པར་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་བྱེད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་གང་དག་ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བར་གནས་པའམ། ཚེ་འདི་མ་ཡིན་པ་ལ་བདེ་བར་གནས་པའམ། བརྗེད་པ་མེད་པའི་ཆོས་དེ་དག་དམིགས་སམ། ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་བདག་གིས་ཆོས་གང་དག་ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བར་གནས་པའམ། ཚེ་འདི་མ་ཡིན་པ་ལ་བདེ་བར་གནས་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ཞིང་མི་དམིགས་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་དབེན་པའི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་བདག་རྟེན་ཅིང་གནས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་དབེན་པའི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་གང་ཡིན། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་ལ་རྟེན་ཅིང་གནས། ཤཱ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ལ་དགེ་སློང་ནི་འདས་པ་ལ་རྟེན་ཅིང་གནས་སོ། །མ་འོངས་པ་ལ་རྟེན་ཅིང་གནས་སོ། །​ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་རྟེན་ཅིང་གནས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། སེམས་ཀྱི་བར་ལ་རྟེན་ཅིང་གནས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་ཆོས་དེ་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་དབེན་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཆོས་དེ་དག་ལ་རྟེན་ཅིང་གནས་སོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh196.html?part=UT22084-061-016-294#UT22084-061-016-294