Degé Kangyur volume 61, F.140.b

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​ལུས་རྣམ་པར་འཇིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​ཤེས་རབ་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​མངོན་སུམ་དུ་བྱང་ཆུབ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་འདུལ་བར་རྣམ་པར་ངེས་པར་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​རབ་ཏུ་ཞི་བ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​དཔའ་བར་འགྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​ཟབ་ཅིང་བརྟན་པའི་རྒྱ་མཚོའི་ཆུའི་དུས་རླབས་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་འཐོབ་སྟེ། དེ་དག་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་གྲངས་མེད་པ་དག་འཐོབ་བོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཁ་དོག་མཐའ་ཡས་པ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པ་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​སྒྲ་དབྱངས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​མི་ཟད་པའི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​མཐའ་ཡས་འཁྱིལ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​རྒྱ་མཚོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​པད་མ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​ཆགས་པ་མེད་པའི་སྒོར་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་རྣམ་པར་ངེས་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དང་། ཁ་དོག་མཐའ་ཡས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱང་འཐོབ་སྟེ། དེ་དག་ལ་སོགས་པ་གཟུངས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་གྲངས་མེད་པ་དག་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱོད་པའི་ཁྱད་པར་ཉིད་ཀྱང་འཐོབ་བོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ཤེས་པ་ཡང་འཐོབ་བོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-784#UT22084-061-005-784