Degé Kangyur volume 61, F.136.b

ནི་མཐའ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་མཐའ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ནི་མཐའ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་མཐའ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་མི་སྐྱེ་མི་འགག་གོ། །​འཇམ་དཔལ་མི་སྐྱེ་མི་འགག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐའ་དང་མཐའ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་སྟེ། ཡི་གེ་མེད་པ། སྒྲ་མེད་པ། སྒྲ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། གདགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། གཉིས་སུ་མེད་པ། གཉེན་པོ་མེད་པའོ། །​འཇམ་དཔལ་གང་གཉེན་པོ་མེད་པ་དེ་ནི་མི་སྐྱེ་མི་འགག་གོ། །​གང་མི་སྐྱེ་མི་འགག་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་མ་སྐྱེས་པ། མ་བྱུང་བ། མ་འགགས་པའོ། །​དེ་ལ་ནི་ཚིགས་མེད་མོད་ཀྱི་སྔོན་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང་། སྤྱོད་པ་དང་། སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོབས་བསྐྱེད་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་དཔེར་ན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆུ་འདང་བར་བྱེད་པ་ཆུའི་ནང་དུ་བཅུག་མ་ཐག་ཏུ་འདམ་རྫབ་དང་རྙོག་པ་ཐམས་ཅད་འདང་བར་བྱེད་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆུ་འདང་བར་བྱེད་པ་ནི་མི་རྟོག །རྣམ་པར་མི་རྟོག་སྟེ། འོན་ཀྱང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་དེའི་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་འབྱུང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པའི་འདམ་རྫབ་དང་རྙོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བར་བྱེད་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་མི་རྟོག །​རྣམ་པར་མི་རྟོག་སྟེ། འོན་ཀྱང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་དེའི་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་འབྱུང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་དཔེར་ན། རྫ་མཁན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་ཞིང་སྟོབས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འཕངས་པ་ནི་རྫ་མཁན་གྱི་དབང་གིས་སྣོད་སྤྱད་སྣ་ཚོགས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་རྫ་མཁན་གྱི་འཁོར་ལོ་ནི་མི་རྟོག །​རྣམ་པར་མི་རྟོག་སྟེ། འོན་ཀྱང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་དེའི་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་འབྱུང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-776#UT22084-061-005-776