Introduction to the Domain of the Inconceivable Qualities and Wisdom of the Tathāgatas

Kangyur volume 61, F.136.b

།ཞེས་བྱ་བ་འདི་གཉིས་ནི་མཐའ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་མཐའ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ནི་མཐའ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་མཐའ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་མི་སྐྱེ་མི་འགག་གོ། །​འཇམ་དཔལ་མི་སྐྱེ་མི་འགག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐའ་དང་མཐའ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་སྟེ། ཡི་གེ་མེད་པ། སྒྲ་མེད་པ། སྒྲ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། གདགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། གཉིས་སུ་མེད་པ། གཉེན་པོ་མེད་པའོ། །​འཇམ་དཔལ་གང་གཉེན་པོ་མེད་པ་དེ་ནི་མི་སྐྱེ་མི་འགག་གོ། །​གང་མི་སྐྱེ་མི་འགག་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་མ་སྐྱེས་པ། མ་བྱུང་བ། མ་འགགས་པའོ། །​དེ་ལ་ནི་ཚིགས་མེད་མོད་ཀྱི་སྔོན་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང་། སྤྱོད་པ་དང་། སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོབས་བསྐྱེད་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་དཔེར་ན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆུ་འདང་བར་བྱེད་པ་ཆུའི་ནང་དུ་བཅུག་མ་ཐག་ཏུ་འདམ་རྫབ་དང་རྙོག་པ་ཐམས་ཅད་འདང་བར་བྱེད་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆུ་འདང་བར་བྱེད་པ་ནི་མི་རྟོག །རྣམ་པར་མི་རྟོག་སྟེ། འོན་ཀྱང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་དེའི་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་འབྱུང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པའི་འདམ་རྫབ་དང་རྙོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བར་བྱེད་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་མི་རྟོག །​རྣམ་པར་མི་རྟོག་སྟེ། འོན་ཀྱང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་དེའི་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་འབྱུང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་དཔེར་ན། རྫ་མཁན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་ཞིང་སྟོབས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འཕངས་པ་ནི་རྫ་མཁན་གྱི་དབང་གིས་སྣོད་སྤྱད་སྣ་ཚོགས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་རྫ་མཁན་གྱི་འཁོར་ལོ་ནི་མི་རྟོག །​རྣམ་པར་མི་རྟོག་སྟེ། འོན་ཀྱང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་དེའི་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་འབྱུང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་སྔོན་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང་།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-776#UT22084-061-005-776