Degé Kangyur volume 61, F.136.a

གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ལས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། མཆོད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དེ་དག་གི་ཐད་ནས་བསླབ་པ་བཟུང་བ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སྔ་དྲོ་གཅིག་གིས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་སྟེ། དེ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་མུ་མེད་པ་དག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རེ་རེ་ན་ཡང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་རེ་རེ་ལ་དུས་གསུམ་ལ་འཇུག་ཅིང་བསྐལ་པའི་ཕྱི་མའི་མཐའི་མུར་ཐུག་པར་བསྐལ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། དུས་གསུམ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་རྟག་པ། བརྟན་པ། ཐེར་ཟུག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་འདུ་ཤེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་སེམས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སོ། །​འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་མངོན་པར་ཞེན་ནས་ཆོས་སྤོང་བར་བྱེད་དོ། །​མི་དགེ་བའི་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་བྱེད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ནི་སྐྱེ་བའམ། འགག་པ་མེད་དེ། འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ནི་མ་སྐྱེས་པ། མ་འགགས་པ། ཡི་གེ་མེད་པ། སྒྲ་མེད་པ། གཉིས་སུ་མེད་པ། གཉེན་པོ་མེད་པ། སྒྲ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཉེན་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ། །​ཞེས་བྱ་བ་འདི་གཉིས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-775#UT22084-061-005-775