Introduction to the Domain of the Inconceivable Qualities and Wisdom of the Tathāgatas

Kangyur volume 61, F.136.a

།འཇམ་དཔལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ལས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། མཆོད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དེ་དག་གི་ཐད་ནས་བསླབ་པ་བཟུང་བ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སྔ་དྲོ་གཅིག་གིས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་སྟེ། དེ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་མུ་མེད་པ་དག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རེ་རེ་ན་ཡང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་རེ་རེ་ལ་དུས་གསུམ་ལ་འཇུག་ཅིང་བསྐལ་པའི་ཕྱི་མའི་མཐའི་མུར་ཐུག་པར་བསྐལ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། དུས་གསུམ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་རྟག་པ། བརྟན་པ། ཐེར་ཟུག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་འདུ་ཤེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་སེམས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སོ། །​འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་མངོན་པར་ཞེན་ནས་ཆོས་སྤོང་བར་བྱེད་དོ། །​མི་དགེ་བའི་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་བྱེད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ནི་སྐྱེ་བའམ། འགག་པ་མེད་དེ། འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ནི་མ་སྐྱེས་པ། མ་འགགས་པ། ཡི་གེ་མེད་པ། སྒྲ་མེད་པ། གཉིས་སུ་མེད་པ། གཉེན་པོ་མེད་པ། སྒྲ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཉེན་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ། །​ཞེས་བྱ་བ་འདི་གཉིས་ནི་མཐའ་སྟེ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-775#UT22084-061-005-775