Degé Kangyur volume 61, F.127.b

གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་ཚངས་པ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྱི་ལྷའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་འཕྲུལ་དགའི་ལྷའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་འཐབ་བྲལ་གྱི་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་ཀླུའི་དབང་པོ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་གནོད་སྦྱིན་གྱི་དབང་པོ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་དྲི་ཟའི་དབང་པོ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་དབང་པོ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་མིའམ་ཅིའི་དབང་པོ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོའི་དབང་པོ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་མིའི་རྒྱལ་པོ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ནི་མིར་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པར་བྱེད། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-758#UT22084-061-005-758