Degé Kangyur volume 61, F.127.a

ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་གཟུད་པའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་འགྲིབ་པ་དང་། ནུབ་པར་ཀུན་ཏུ་སྟོན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་གྱི་དབང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་པ་དང་། འགྲིབ་པ་དང་། འཕེལ་བར་འགྱུར་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་གྱི་དབང་གིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་འབྱུང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་གནས། ནམ་མཁའ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་དག་འབྱུང་ཡང་ནམ་མཁའ་ནི་མ་སྐྱེས་པ། མ་འགགས་པ། འདུས་མ་བྱས་པ། ཡི་གེ་མེད་པ། སྒྲ་མེད་པ། བརྗོད་དུ་མེད་པ། བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། གཉིས་སུ་མེད་པ། གཉེན་པོ་མེད་པ་སྟེ། འོན་ཀྱང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་དེའི་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་དག་འབྱུང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་གནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ཡང་། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་མི་སྐྱེ་མི་འགགས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་འདུས་མ་བྱས་པ། ཡི་གེ་མེད་པ། སྒྲ་མེད་པ། བརྗོད་དུ་མེད་པ། བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། གཉིས་སུ་མེད་པ། གཉེན་པོ་མེད་པ་སྟེ། འོན་ཀྱང་སྔོན་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང་། སྤྱོད་པ་དང་། སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོབས་དང་། བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེའི་ཆོས་ཀྱི་མཛད་པ་སྣ་ཚོགས་དག་ཀྱང་འབྱུང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་ལ་དམིགས་པའི་ཡིད་ལ་བྱ་བ་གཅིག་གིས་ཀྱང་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཏུ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་རེ་རེ་ལ་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-757#UT22084-061-005-757