Degé Kangyur volume 60, F.261.b

སྙིང་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བ། བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་གྲངས་མེད་པར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པའི་ནོར་ཆེན་པོ་མི་དམིགས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་བར་དུ་དེ་དག་གིས་སེམས་ཅན་གྲངས་མེད། དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་དོ། །​མི་གཞོག་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལའང་རབ་ཏུ་འགོད་དོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་བགྱིས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་འདུས་བྱས་སུ་གཏོགས་པ་ལགས་ན། དེ་ཇི་ལྟར་འདུས་མ་བྱས་སུ་གཏོགས་པའི་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དམིགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འོད་སྲུང་དེའི་དོན་རབ་ཏུ་གྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དཔེར་བྱ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་མཁས་པས་སྨྲས་པའི་དོན་རིག་པ་ལ་ལ་དཔེས་དེའི་དོན་གོ་བར་འགྱུར་རོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞི་མར་གྱིས་གང་བར་གྱུར་ལ། དེ་ནས་སྐྱེས་བུ་ལ་ལས་སྐྲ་བརྒྱར་གཤེགས་པའི་རྩེ་མོའི་ཐོག་མས་མར་གྱི་ཐིགས་པ་གཅིག་བླངས་ན། འོད་སྲུང་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། སྐྲར་བརྒྱར་གཤེགས་པའི་རྩེ་མོའི་ཐོག་མས་མར་གྱི་ཐིགས་པ་བཅུས་པས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞི་མར་གྱིས་གང་བ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་ནུས་སམ། འོད་སྲུང་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་མ་ལགས་སོ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་མ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཡང་འོད་སྲུང་དེ་དག་ལས་ཆེས་མང་བ་དང་། ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ཆེས་དམ་པ་དང་། ཆེས་རིན་ཆེ་བ་གང་ཡིན། འོད་སྲུང་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་གི་ཆ་ཤས་དེའང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤིན་ཏུ་མང་། ཤིན་ཏུ་མཆོག །​ཤིན་ཏུ་དམ་པ། ཤིན་ཏུ་རིན་ཆེ་བ་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བརྒྱར་གཤེགས་པའི་སྐྲའི་རྩེ་མོའི་ཐོག་མས་མར་གྱི་ཐིགས་པ་བླངས་པ་དེ་ལྟ་མ་ལགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལྟ་ཅི་སྨོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་བརྒྱར་གཤེགས་པའི་སྐྲའི་རྩེ་མོའི་ཐོག་མས་མར་གྱི་ཐིགས་པ་བླངས་པ་ཚད་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཉན་ཐོས་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh179.html?part=UT22084-060-008-277#UT22084-060-008-277