Degé Kangyur volume 59, F.148.a

གཏུགས་པར་འགྱུར་རམ། གཞོན་ནུ་དེ་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་དུ་སྐྱེས་བུ་དེས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་དེ་དག་བཞག་པའམ་མ་བཞག་པ་དེ་དག་བསམ་པའམ། བགྲང་བའམ། གཞལ་བའམ། ཉེ་བར་བརྟག་པར་སླའམ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་སླད་དུ་གང་ཞིག་དཔེ་འདི་བཤད་པ་ལ་ཡང་དག་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་མཆོག་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་ལགས་སོ། །​གཞོན་ནུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་དུ་སྐྱེས་བུ་དེས་རྡུལ་ཕྲ་མོའི་རྡུལ་དེ་དག་བཞག་གམ། འོན་ཏེ་མ་བཞག་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འོག་གི་ཆུའི་ཕུང་པོ་ནས་བཟུང་ནས། སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་ལ་ཐུག་གི་བར་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་མོའི་རྡུལ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར་ལ། སྐྱེས་བུ་གཉིས་པ་ཞིག་བྱུང་བས་དེ་དག་ལས་རྡུལ་ཕྲ་མོའི་རྡུལ་གཅིག་ཁྱེར་ཏེ། ཇི་ཙམ་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་གི་རྡུལ་ཕྲ་མོའི་རྡུལ་དེ་སྙེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་འབུམ་འདས་ནས་རྡུལ་ཕྲ་མོའི་རྡུལ་གཅིག་འཇོག་ན། གཞོན་ནུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་ཡུན་རིང་པོ་འདས་པས་རྡུལ་ཕྲ་མོའི་རྡུལ་བསགས་པའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་དེ་འདོར་བར་འགྱུར་རོ། །​གཞོན་ནུ་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་སྐྱེས་བུ་ཕྱི་མ་དེས་གྲངས་མེད་པ་བརྒྱ་སྟོང་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུར་བསྒྱུར་བ་འདས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གྲངས་མེད་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་འབུམ་སྙེད་འདས་པ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མུ་ཏིག་ཅན་ནོ། །​དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་ཟླ་བས་བརྒྱན་པ་མཁས་པའི་གཟི་བརྗིད་དབྱངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏོ། །​གཞོན་ནུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་ཟླ་བས་བརྒྱན་པ་མཁས་པའི་གཟི་བརྗིད་དབྱངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དེའི་མཚན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh163.html?part=UT22084-059-006-378#UT22084-059-006-378