Degé Kangyur volume 59, F.157.b

རྒྱས་ལ་འཐོར་བར་བྱེད། །​བརྒྱ་བྱིན་བྱེ་བ་ཕྲག་སྟོང་དག །​མཁའ་ལ་གནས་ནས་འཛམ་བུ་ཡི། །​ཆུ་བོའི་གསེར་ཕྱེ་མང་པོ་ཡིས། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་འཐོར་བར་བྱེད། །​ཚངས་པ་བྱེ་བ་ཉེར་ལྷགས་ནས། །​ཙན་དན་དམར་པོའི་ཕྱེ་མ་ཡིས། །​རྫོགས་སངས་རྒྱས་ལ་འཐོར་བྱེད་ཅིང་། །​སྒྲ་དབྱངས་སྙན་པ་ཀུན་དུ་སྒྲོགས། །​དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་རིག་ནས། །​ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ལྷ་འཁོད་དོ། །​གླུ་དབྱངས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལེན། །​མཁའ་ལ་རས་ཀྱིས་གཡོབ་པར་བྱེད། །​ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ལྷ་འཁོད་དེ། །​པད་མ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་བླངས་ནས། །འཇིག་རྟེན་གསལ་ལ་སྟོན་བྱེད་ཅིང་། །​རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་མཆོད་པ་བྱེད། །​ཟླ་མེད་རྒྱལ་མཆོག་ཐུབ་དབང་ལ། །​རབ་ཏུ་ཡིད་དགས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། །​བསྟོད་བྱེད་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་དང་། །​མུ་ཏིག་རྒྱན་ཕྲེང་འཐོར་བར་བྱེད། །​མི་ནི་བྱེ་བ་འབུམ་ཐམ་པ། །​རྒྱལ་མཆོག་ཟླ་མེད་པ་ལ་མཆོད། །​སྔོན་གྱི་གནས་བརྒྱ་རྗེས་དྲན་ཞིང་། །​ཐུབ་མཆོག་བླ་མེད་མགོས་ཕྱག་འཚལ། །​དེ་ནས་འཇིག་རྟེན་སྣང་མཛད་པས། །​ཆོས་ཀྱི་རྔ་ནི་རབ་བརྡུངས་ཏེ། །​དེ་ཡིས་སྒྲས་ནི་ཞིང་རབ་མང་། །​བྱེ་བ་དག་ཏུ་གོ་བར་བྱས། །​དེ་ཡི་ཚེ་ན་སེམས་ཅན་ནི། །​བྱེ་བ་གྲངས་མེད་ཀུན་ནས་ལྷགས། །​དེ་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །​སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་བཀོད། །​དེ་ཚེ་གཞོན་ནུ་དགའ་གྱུར་ནས། །​ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡི། །​གདན་འབུལ་རིན་ཆེན་ཕྱེ་མ་ཡིས། །​གཞོན་ནུ་སངས་རྒྱས་གཙོ་ལ་མཆོད། །​ནོར་བུ་རིན་ཆེན་འོད་གཅིག་ནི། །​འཇིག་རྟེན་སྟོང་དུ་གཏོང་བར་བྱེད། །​རིན་ཆེན་གཅིག་ལས་འོད་ཟེར་ནི། །​སྟོང་ཕྲག་བྱེ་བར་གཏོང་བར་བྱེད། །​དེ་བཞིན་རིན་ཆེན་མ་ལུས་ལས། །​འོད་ཟེར་དག་ནི་བྱུང་བར་གྱུར། །​དེ་དག་གིས་ནི་དེ་ཡི་ཚེ། །​ཡངས་པ་ཅན་ཡང་སྣང་བར་བྱས། །​རིན་ཆེན་རྣམ་པ་དེ་སྙེད་ཀྱིས། །​སངས་རྒྱས་གཙོ་ལ་མཆོད་བྱེད་ཅིང་། །​རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཕུང་པོ་ཡང་། །​ཐུབ་པ་ཆེ་ལ་འབུལ་བར་བྱེད། །​གདུགས་ནི་གང་དག་མུ་ཁྱུད་བྱས། །​མུ་ཏིག་ཕྲེང་གིས་ཡོངས་བརྒྱན་པ། །​རེ་རེ་ལ་ཡང་མུ་ཁྱུད་ཅན། །​སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའོ། །​འདི་འདྲའི་ལེགས་པ་དེ་ཡིས་ནི། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh163.html?part=UT22084-059-006-397#UT22084-059-006-397