Degé Kangyur volume 59, F.153.b

སངས་རྒྱས་མཚན་ཐོས་སོམ་ཉི་ཟ། །​གཞོན་ནུ་བྱང་ཕྱོགས་ལོགས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ནས་གཞོན་ནུ་དཔེ་སྔ་མ་ལྟ་བུ་དེ་ལས་སུམ་འགྱུར་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དྲུག་ཅུ་འདས་པ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རིན་ཆེན་དྲ་བས་གཡོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་དག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏོ། །​གཞོན་ནུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་དག་དེའི་མཚན་ཐོས་ནས་སོམ་ཉི་མི་ཟ་ཞིང་ངས་མཐོང་བ་ལ་ཡང་ཡིད་ཆེས་ན་དེའི་ཚེ་འདས་པའི་འོག་ཏུ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པར་འགྱུར། གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་མཐོང་བར་འགྱུར། དེ་སྙེད་ཀྱི་བསྐལ་པ་བྱེ་བར་འཁོར་བ་ལས་ཕྱིར་ཕྱོགས་པར་འགྱུར། ལས་དང་པོ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་རེག་པར་འགྱུར། དབྱངས་སྙན་ལྡན་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​བུད་མེད་གང་ལ་ལ་ཞིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་དག་དེའི་མཚན་ཐོས་ནས་སོམ་ཉི་མི་ཟ་ཞིང་ཐེ་ཚོམ་མི་སྐྱེ་ལ་ངས་མཐོང་བ་ལ་ཡང་ཡིད་ཆེས་ན། དེ་ཚེ་འདས་པའི་འོག་ཏུ་བུད་མེད་ཀྱི་དབང་པོ་རྣམ་པར་སྤངས་པར་འགྱུར་ཞིང་སྐྱེས་པའི་དབང་པོ་འཐོབ་པར་འགྱུར། སེམས་ཅན་མང་པོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་འཇོག་པར་འགྱུར། དབྱངས་སྙན་ལྡན་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​གང་ཞིག་རྐང་གཉིས་དམ་པ་དེ་ཡི་མཚན། །​ཐོས་ནས་ནམས་ཀྱང་སོམ་ཉི་མི་ཟ་བ། །​བསྐལ་པ་བྱེ་བ་གང་གཱའི་བྱེ་མ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh163.html?part=UT22084-059-006-389#UT22084-059-006-389