Degé Kangyur volume 59, F.154.b

གཞོན་ནུ་འོག་གི་ཕྱོགས་ན་གཞོན་ནུ་དཔེ་སྔ་མ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་དེ་བཞིན་དུ་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུར་བསྒྱུར་བ་འདས་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་བདག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རབ་ཏུ་ཞི་བ་མཁས་པའི་གཟི་བརྗིད་དབྱངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏོ། །​གཞོན་ནུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་མཁས་པའི་གཟི་བརྗིད་དབྱངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱལ་པོ་དེའི་མཚན་ཐོས་ནས་སོམ་ཉི་མི་ཟ་ལ་ངས་མཐོང་བ་ལ་ཡང་ཡིད་ཆེས་ན་དེ་ཚེ་འདས་པའི་འོག་ཏུ་ཀུན་ནས་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པར་འགྱུར། འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་འབུམ་དུ་ཚང་བ་དག་མཐོང་བར་འགྱུར། ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་འབུམ་དུ་ཚང་བ་དག་མཐོང་བར་འགྱུར། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་གིས་གང་ཆོས་བསྟན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར། བྱང་ཆུབ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་འབུམ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་འགྱུར། ལས་དང་པོ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ། བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་དགུ་བཅུར་འཁོར་བ་ལས་ཕྱིར་ཕྱོགས་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དོན་འདི་ཉིད་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བཀའ་སྩལ་པ། གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །​ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་མཚན་མཆོག་ཐོབ་གྱུར་པ། །​དེས་ནི་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲི་རྣམས་ལ། །​མྱུར་དུ་མཆོད་པ་བླ་མེད་རབ་ཏུ་བྱེད། །​མཐའ་ཡས་དྲི་མེད་ཁྱད་པར་མཆོད་བྱས་ཤིང་། །​སྲིད་པ་ཀུན་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཆེ་རྣམས་ཀྱི། །​ཉི་མ་མཛད་པའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་ནས་སུ། །​ཕྱིས་ནི་བྱང་ཆུབ་དྲན་དབང་དེས་རེག་འགྱུར། །​ཇི་ལྟར་གང་གཱའི་བྱེ་སྙེད་རྣམ་པར་འདྲེན། །​མང་པོ་དག་ནི་ཚེ་གཅིག་གིས་མཆོད་དེ། །​ཀུན་ནས་འོད་ཟེར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ནས། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh163.html?part=UT22084-059-006-391#UT22084-059-006-391