Degé Kangyur volume 59, F.142.b

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་དགའ་མགུར་སྤྱོད་དམ། ལམ་དུ་འགྲོ་བའམ། འདུ་བྱེད་དམ། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་ན་ཡང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འདུན་པ་དང་། དད་པ་དང་། དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་། སྨོན་པ་དེ་འབའ་ཞིག་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱའོ། །​ཡིད་ལ་བྱའོ། །བསྒོམ་པར་བྱའོ། །​ལན་མང་དུ་བྱའོ། །​དེ་ལྟར་བྱས་ན་དེ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་སེམས་ལྷོད་པར་འགྱུར། ཡང་བར་འགྱུར། ཆུང་བར་འགྱུར། སྲབ་པར་འགྱུར། གསོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །​ལེགས་པར་དགེ་བའི་ལས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་སེམས་ཞེན་པར་འགྱུར། དྲག་པར་འགྱུར། མི་ལྷོད་པར་འགྱུར། མི་ཡང་བར་འགྱུར། མི་ཆུང་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་ལྷོད་པར་འགྱུར། ཡང་བར་འགྱུར། ཆུང་བར་འགྱུར། སྲབ་པར་འགྱུར། གསོག་ཏུ་འགྱུར། མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ལེགས་པ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་སེམས་ཞེན་པར་གྱུར་པས་སྲིད་པའི་འགྲོ་བ་གང་དང་ཕྲད་པ་དག་ཏུ་ཆུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​འཁུ་བ་དང་། གསོད་པ་དང་། འཆིང་བ་དང་། རྣམ་པར་འཚེ་བ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་ལེགས་པར་སྤང་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་བསགས་པ་དུས་མཐའ་ཡས་པར་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་སྐྱེ་བ་དང་། རྒ་བ་དང་། ན་བ་དང་། འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། མི་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པ་དང་། སྡུག་པ་དང་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། འདོད་པས་ཕོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ལྷ་དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། དུད་འགྲོ་དང་། ཡི་དགས་དང་། སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གི་སྡུག་བསྔལ་གཅད་པར་བྱ་བ་དང་། དགག་པར་བྱ་བ་དང་། རྣམ་པར་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་དང་། བྱམས་པའི་སེམས་སུ་གྱུར་པ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སེམས་སུ་གྱུར་པ་དང་། གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh162.html?part=UT22084-059-005-33#UT22084-059-005-33