Degé Kangyur volume 59, F.78.b

།ནམ་ཞིག་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན། །​གཉིས་སུ་དེ་དག་ཁས་མི་ལེན། །​གཉིས་སུ་གྱུར་པའང་མ་ཡིན་པ། །​དེ་དག་བྱང་ཆུབ་རབ་ཏུ་ཞུགས། །​འདུས་མ་བྱས་ནི་གཉིས་སུ་མེད། །​འདུས་བྱས་དག་ནི་གཉིས་ཡོད་ན། །​འདི་གཉིས་མཐའ་སྟེ་རྣམ་པར་སྤང་། །​བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་དེ་དག་སྤྱོད། །​སོ་སོའི་སྐྱེ་ལས་རབ་འདས་ལ། །​མི་འགྱུར་བ་ལའང་མི་གནས་ཤིང་། །​འབྲས་བུའང་མ་ཐོབ་འཕགས་པ་རྣམས། །​དེ་དག་འཇིག་རྟེན་སྦྱིན་འོས་ཡིན། །​འཇིག་རྟེན་ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལྟ་ཞིང་། །​འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་པད་མོ་བཞིན། །​སྤྱོད་པ་མཆོག་ལ་སྤྱོད་པ་ནི། །​དེ་དག་བྱང་ཆུབ་ཞུགས་པ་ཡིན། །​གང་ལ་འཇིག་རྟེན་སྤྱོད་པ་དེར། །​དེ་དག་སྤྱོད་པར་བྱེད་མོད་ཀྱི། །​གང་ལ་འཇིག་རྟེན་རྨོངས་འགྱུར་བ། །​དེ་ལ་མཁས་པ་དེ་དག་གྲོལ། །​དེ་དག་འཁོར་བར་ཉོན་མི་མོངས། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇིགས་མེད་པ། །​ཞན་པ་མེད་ཅིང་ཞུམ་མེད་པ། །​དེ་དག་བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོད། །​ཇི་བཞིན་མཁས་ཤིང་བརྟག་པར་བགྱི། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཚུལ་ཡང་རྟོགས། །​དེ་དག་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་དུ། །​འདི་ལ་མཁས་པ་མི་རྟོག་གོ། །​བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རབ་སྤྱོད་ཅིང་། །​དེ་དག་ཆོས་རྣམས་འཇིག་མི་བྱེད། །​གང་ཡང་སྐྱེད་པར་མི་བྱེད་དེ། །​འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་མཚན་ཉིད་དོ། །​ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་མེད། །​ནམ་མཁའ་མཚུངས་ཤིང་མཉམ་པ་སྟེ། །​མཁས་པ་དེ་དག་ནམ་དུ་ཡང་། །​མཚན་གཞི་མཚན་གཞི་མེད་མི་སྙམ། །​སྤྱོད་པ་མཁས་པར་གྱུར་པ་ཡིན། །​ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་རབ་སོང་ཞིང་། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡང་། །​མཁས་པ་དག་ནི་རྫོགས་པར་བྱེད། །​རྟག་ཏུ་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་ཅིང་། །​མངོན་པ་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །​ཆོས་ལ་རློམ་སེམས་མི་བྱེད་པ། །​འདི་ནི་ང་ཡི་ཆོས་ཡིན་ཏེ། །​སངས་རྒྱས་དག་ནི་སྐྱེས་ཀྱང་རུང་། །​འོན་ཏེ་འདྲེན་པ་མ་སྐྱེས་ཀྱང་། །​ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་སྟེ། །​དེ་དག་ཆོས་ཉིད་དེ་མི་འདོར། །​ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་མངོན་སུམ་སྟེ། །​ཆོས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གང་ཡིན་པ། །​དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་རབ་གནས་ཤིང་། །​དེ་དག་བརྟན་པ་ཤིན་ཏུ་སྟེན། །​བདུད་ཀྱི་ཟབ་མོ་སྤྱོད་པ་ཡི། །​གཏིང་ཡང་རྟག་ཏུ་རིག་མི་འགྱུར། །​འདི་ལྟར་དེ་དག་ཆོས་རྣམས་ལ། །​མ་ལུས་པར་ནི་མི་འཛིན་ཏོ། །​སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རབ་ཚོལ་ན། །​ཡང་དག་ཞུགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1408#UT22084-059-003-1408