Degé Kangyur volume 59, F.79.a

།ཡང་དག་ཞུགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན། །​ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་ཡུལ་གནས་དང་། །​ཕྱོགས་ལ་གནས་པ་མི་ཐོབ་བོ། །​སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཆགས་མེད་དེ། །​ཆོས་དང་ཆོས་ལ་ཆགས་མི་བྱེད། །​བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་གང་གཞོལ་བ། །​དེ་བཞིན་དེ་དག་ཆགས་མི་བྱེད། །​སྦྱིན་པས་མངོན་པར་རྟག་ཏུ་འཕགས། །​སེམས་དུལ་དུལ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ། །​དེ་དག་མ་ལུས་གཏོང་བ་ན། །​ཞེན་པའི་སེམས་ནི་ཡོང་མེད་དོ། །​ཆོས་ནི་གཏོང་བར་མི་ནུས་ཏེ། །​གཟུང་བར་ཡང་ནི་མི་ནུས་སོ། །​དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །​བདག་གི་དངོས་པོ་ཡོད་མ་ཡིན། །​ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་མཆིས་ཤིང་། །​གྲོལ་བའང་མེད་པར་གང་གིས་ཤེས། །​གང་ལ་ལྟ་བ་མེད་པ་སྟེ། །​དེ་ནི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོ་ཡིན། །​ང་དང་ང་ཡིར་ལྟ་བ་གང་། །​དེ་ལ་དེ་དག་ཡོང་མེད་དེ། །​དེ་ཕྱིར་དེ་དག་གཏོང་བ་ན། །​དངོས་པོ་ཅི་ལའང་རྟེན་མི་འགྱུར། །​སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །​བྱང་ཆུབ་ལ་ནི་སྔོ་བར་བྱེད། །​བྱང་ཆུབ་ལ་ནི་སྦྱིན་པ་ཡི། །​གཉིས་སུ་འདུ་ཤེས་མི་བསྐྱེད་དོ། །​འདུ་བྱེད་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ། །​རྟག་པར་ཤིན་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ཡང་བདག་གནས་ཤེས། །​དེ་དག་ལ་ནི་རློམ་སེམས་མེད། །​ཚུལ་ཁྲིམས་དག་ནི་མ་བྱས་ཤིང་། །​མ་སྐྱེས་པར་ཡང་མཁས་པས་ཤེས། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ཡི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི། །​རབ་དག་དྲི་མེད་ནམ་མཁའ་བཞིན། །​ལུས་ནི་གཟུགས་བརྙན་ཉིད་དང་འདྲ། །​ངག་ནི་བྲག་ཅ་ཇི་བཞིན་ཏེ། །​སེམས་ཀྱང་སྒྱུ་མ་འདྲར་རིག་ནས། །​དེ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་སྙེམས་སོ། །​དེ་དག་ཞི་ཞིང་རབ་ཏུ་ཞི། །​ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་མཉམ་པར་གཞག །​སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བྱེད་ཅིང་། །​རབ་ཏུ་ཞི་བའི་ཕ་རོལ་སོང་། །​ངང་ཚུལ་ངན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི། །​གཉིས་སུ་བྱ་བ་དེ་ལ་མེད། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་ཡོངས་ཤེས་ནས། །​དེ་ཡི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟག་པ་མེད། །​བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་རབ་ཕྱིན་ཅིང་། །​ཉེས་བྱས་ཐམས་ཅད་བཟོད་པར་བྱེད། །​དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །​དེ་ཡི་འདུ་ཤེས་མཉམ་པར་འཇུག །​ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མི་གནས་ཏེ། །​སྐད་ཅིག་འཇོམས་པས་འཇིག་པར་འགྱུར། །​འདི་ལ་གང་ཡང་གཤེ་བ་མེད། །​འདི་ལ་གང་ཡང་ཕྱག་འཚལ་མེད། །​ལུས་རྣམས་གཤགས་ཤིང་བཅད་ན་ཡང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1409#UT22084-059-003-1409