Degé Kangyur volume 58, F.311.b

པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་རྒྱ་ཆེན་མ་ཡིན་སྤྱོད་པ་མེད། །​བརྟན་པ་སྤྱོད་དང་བདེན་པ་སྤྱོད་པ་དང་། །​བསམ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྤྱོད་པ་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་གང་དུའང་སྒྱུ་མེད་སྤྱོད་པ་ཡིན། །​དུལ་བ་སྤྱོད་དང་སྦྱིན་པ་སྤྱོད་པ་དང་། །​དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏོང་སྤྱོད་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་སེར་སྣ་མེད་པར་སྤྱོད་པ་ཡིན། །​ཚུལ་ཁྲིམས་སྤྱོད་པ་མ་ཉམས་སྤྱོད་པ་དང་། །​ལུས་དང་ངག་ནི་ཡོངས་དག་སྤྱོད་པ་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་ངན་པའི་ངང་ཚུལ་སྤྱོད་པ་མེད། །​བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་དང་བཟོད་པ་སྤྱོད་པ་དང་། །​ཁྲོ་སྐྱོན་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་སྤྱོད་པ་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་གནོད་སེམས་མེད་པར་སྤྱོད་པ་ཡིན། །​བརྩོན་འགྲུས་སྤྱོད་དང་མཐུ་རྣམས་སྤྱོད་པ་དང་། །འཁོར་བར་ཡོངས་སུ་མི་སྐྱོ་སྤྱོད་པ་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་ལེ་ལོ་མེད་པར་སྤྱོད་པ་ཡིན། །​བསམ་གཏན་སྤྱོད་དང་ཏིང་འཛིན་སྤྱོད་པ་དང་། །​ལུས་དང་སེམས་ནི་རབ་ཏུ་དབེན་སྤྱོད་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་གཡེང་བ་མེད་པར་སྤྱོད་པ་ཡིན། །​ཤེས་རབ་སྤྱོད་དང་བློ་མཆོག་སྤྱོད་པ་དང་། །​ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཇི་བཞིན་སྤྱོད་པ་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་ཤེས་རབ་འཆལ་པའི་སྤྱོད་པ་མེད། །​བྱམས་པ་སྤྱོད་དང་ཕན་འདོད་སྤྱོད་པ་དང་། །​སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྙིང་རྗེ་སྤྱོད་པ་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་ཁྲོ་བའི་ཐ་བ་མེད་པར་སྤྱོད། །​སྟོང་པ་སྤྱོད་དང་རབ་ཏུ་དབེན་སྤྱོད་དང་། །​མཚན་མ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་སྤྱོད་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་སྨོན་པ་མེད་པར་སྤྱོད་པ་ཡིན། །​ཡང་དག་སྤྱོད་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་སྤྱོད་དང་། །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡོངས་སུ་དག་སྤྱོད་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་གང་དུའང་ཆགས་པ་མེད་པར་སྤྱོད། །​དད་པ་སྤྱོད་དང་དང་བ་སྤྱོད་པ་དང་། །​དྲན་དང་གཡེང་བ་མེད་པར་སྤྱོད་པ་དང་། །​བྱང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh157.html?part=UT22084-058-006-1635#UT22084-058-006-1635