Degé Kangyur volume 58, F.312.a

ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་མེད་པར་སྤྱོད། །​བསམ་གཏན་སྤྱོད་དང་རྣམ་ཐར་སྤྱོད་པ་དང་། །​མངོན་ཤེས་ལྔ་རྣམས་ཡོངས་དག་སྤྱོད་པ་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་ཆགས་པ་མེད་པར་སྤྱོད་པ་ཡིན། །​སངས་རྒྱས་སྤྱོད་དང་དམ་ཆོས་སྤྱོད་པ་དང་། །​དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཉེ་བར་བརྟན་སྤྱོད་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་དཀོན་མཆོག་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་ཡིན། །​ཆོས་སྤྱོད་པ་དང་ཤིན་ཏུ་རིགས་སྤྱོད་དང་། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྨིན་སྤྱོད་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྤྱོད་པ་ཡིན། །​བྱ་བ་སྤྱོད་དང་ཆོས་རྣམས་སྤྱོད་པ་དང་། །​མཐའ་ཀུན་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་སྤྱོད་པ་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །དེ་དག་གང་དུའང་ལྟ་བར་སྤྱོད་པ་མེད། །​དག་པར་སྤྱོད་དང་རྣམ་པར་དག་སྤྱོད་དང་། །​ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཅོད་སྤྱོད་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་སྤྱོད་པ་མེད། །​བདེ་བ་སྤྱོད་དང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་ཐར་སྤྱོད། །​སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་འཇིགས་མེད་མཆོག་སྤྱོད་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་སྨོན་ལམ་སྤྱོད་པ་མེད་པ་ཡིན། །​ཉི་མ་སྤྱོད་དང་ཟླ་བ་སྤྱོད་པ་དང་། །​པད་མ་ལྟ་བུར་གོས་པ་མེད་སྤྱོད་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་ལྷར་བཅས་འཇིག་རྟེན་ཕྱག་བྱ་བ། །​བརྒྱ་བྱིན་སྤྱོད་དང་ཚངས་པའི་སྤྱོད་པ་དང་། །​དཀར་པོའི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སྤྱོད་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་བདུད་རྣམས་སྡེར་བཅས་སྐྲག་པར་བྱེད། །​མཆོག་སྤྱོད་པ་དང་ཁྱད་པར་འཕགས་སྤྱོད་དང་། །​འདོད་ཆགས་ཉེས་པ་ཐ་བ་གཅོད་སྤྱོད་དང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་གང་སྤྱོད་པ། །​དེ་དག་གང་དུའང་གཏི་མུག་སྤྱོད་པ་མེད། །​ལམ་སྤྱོད་པ་དང་མུ་སྟེགས་སྤྱོད་པ་དང་། །​ཤེས་རབ་མིག་ནི་ཡོངས་སུ་དག་སྤྱོད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh157.html?part=UT22084-058-006-1636#UT22084-058-006-1636