Degé Kangyur volume 58, F.318.a

དང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་དང་། གྲུལ་བུམ་ལ་སོགས་པ་དང་། མི་དང་མི་མ་ལགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞེ་སྡང་བར་བགྱིད་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཚར་གཅོད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཏརྱ་ཐཱ། ཏ་ར་བེ། ཨ་ར་བེ། ཨ་ནོ་པེ། ས་ར་པེ། ཧུ་ལུ་མ་ཧཱ་ཧུ་ལུ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཨ་བད་ཊེ། བི་ཀད་ཊེ། པ་རི་ཙྪེ་དཱ་ནི། ནི་གྲྀ་ཧྞི་ཏེ། པྲ་གྷཱ་ཏ་ནི། ཨིད་ཊི་ཨིད་ཊི། བིད་ཊི་བིད་ཊི། ཨད་ཚེ་གད་ཚེ། མཱ་ར་ནི་གྲ་ཧ་ན། སརྦ་པ་ར་པྲ་བཱ་དི་ནི་གྲ་ཧ་ན། སརྦ་མི་ཐྱ་པྲ་ཡཱ་ཏཱ་ནན་ནི་གྲ་ཧ་ན། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་གྲ་ཧཱན། བུད་དྷ་བར་ཎི་ཏ་དྷརྨ་ནི་ཡ་ཏ་ཤཱ་ཡ་བྷུ་ཏན། བུད་དྷ་བར་ཎི་ཏཱན། ཙ་ཏུར་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ནི་རྡེ་ཤཱན། མནྟྲ་བ་ལཱན། ཨ་བ་ཏཱ་ར། པྲེཀྵི་ཎཱ་ནི་གྲ་ཧཱ་ཡ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷའི་ཅོད་པན་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དག་ངས་བསྐལ་པ་མཐའ་ཡས་གྲངས་མེད་པར་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདི་ཇི་ནས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བ་དང་ནུབ་པར་མི་འགྱུར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཁྱེད་གཉིས་ཀྱི་ལག་ཏུ་བཞག་གོ་གཏད་དོ། །​དེ་གཉིས་ཀྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་གཉིས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སླད་ན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་གཟུང་བར་བགྱིའོ། །​རྒྱས་པར་བགྱིའོ། །​ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཆོས་སྨྲ་བ་དང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྲུན་པའི་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་དག་གི་ལག་ཏུ་མཆི་བར་བགྱིའོ། །​དེ་དག་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་མོས་པར་བགྱི་བ་དང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་དེ་དག་གི་ཡིད་རབ་ཏུ་གཟུང་བར་བགྱིའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་སླད་མའི་ཚེ་སླད་མའི་དུས་ན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་གང་དག་གི་རྣ་ལམ་དུ་ཐོས་པ་དང་། ཐོས་ནས་འཛིན་པ་དང་། འཆང་བ་དང་། ཀློག་པ་དང་ཀུན་ཆུབ་པར་བགྱིད་པ་དང་། འཆང་བ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷའི་ཅོད་པན་གྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ལེགས་པར་རིག་པར་བགྱིའོ། །​དེ་ནས་བདུད་སྡིག་ཅན་འཁོར་དེར་འདུས་པར་གྱུར་ནས་འདུག་པ་དེ་གདོང་ལས་མཆི་མ་ཟག་ཅིང་ང་རོ་ཕྱུང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh157.html?part=UT22084-058-006-1648#UT22084-058-006-1648