Degé Kangyur volume 58, F.203.a

རྣམ་པར་སྨིན་པ་གཉིས་མངོན་པར་སྒྲུབ་སྟེ། ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཐོས་པ་དང་། ཐབ་མོའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བའོ། །​ཚིག་ཀྱལ་པས་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ཁྲིད་དོ། །​དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་ཁྲིད་དོ། །​གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཁྲིད་དོ། །​དེ་ནས་གལ་ཏེ་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེས་ན་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་གཉིས་མངོན་པར་སྒྲུབ་སྟེ། གཟུང་བར་འོས་པའི་ཚིག་མ་ཡིན་པ་དང་། མ་ངེས་པའི་སྤོབས་པར་འགྱུར་བའོ། །​བརྣབ་སེམས་ཀྱིས་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ཁྲིད་དོ། །​དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་ཁྲིད་དོ། །​གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཁྲིད་དོ། །​དེ་ནས་གལ་ཏེ་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེས་ན་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་གཉིས་མངོན་པར་སྒྲུབ་སྟེ། ཆོག་མི་ཤེས་པ་དང་། འདོད་པ་ཆེ་བར་འགྱུར་བའོ། །​གནོད་སེམས་ཀྱིས་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ཁྲིད་དོ། །​དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་ཁྲིད་དོ། །​གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཁྲིད་དོ། །​དེ་ནས་གལ་ཏེ་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེས་ན་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་གཉིས་མངོན་པར་སྒྲུབ་སྟེ། མི་ཕན་པ་འདོད་པ་དང་། གཞན་གྱིས་གནོད་པ་བྱ་བར་འགྱུར་བའོ། །​ལོག་པར་ལྟ་བས་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ཁྲིད་དོ། །​དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་ཁྲིད་དོ། །གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཁྲིད་དོ། །​དེ་ནས་གལ་ཏེ་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེས་ན་ཡང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་གཉིས་མངོན་པར་སྒྲུབ་སྟེ། ལྟ་བ་ངན་པར་ལྟུང་བ་དང་། གཡོ་སྒྱུ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའོ། །​ཀླུའི་བདག་པོ་དེ་ལྟར་ན་མི་དགེ་བ་བཅུ་པོ་འདི་དག་གིས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀླུའི་བདག་པོ་དེ་ལ་སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བར་འགྱུར། ལོངས་སྤྱོད་མི་འཕྲོགས་པ་དང་ཚེ་རིང་བར་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་ཡང་གཞན་གྱིས་གནོད་པ་བྱ་བའི་འཇིགས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀླུའི་བདག་པོ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་སྤངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བར་འགྱུར། ལོངས་སྤྱོད་མི་འཕྲོགས་པ་དང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ལྟ་བར་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་ཅན་དུ་



The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh154.html?part=UT22084-058-003-126#UT22084-058-003-126