Degé Kangyur volume 58, F.203.b

འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པས་བླ་ན་མེད་པའི་ཆོས་རྙེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀླུའི་བདག་པོ་འདོད་པ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བར་འགྱུར། ལོངས་སྤྱོད་མི་འཕྲོགས་པ་དང་ཆུང་མ་མི་གཡེམ་པར་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་ཡང་མ་དང་། བུ་དང་། ཆུང་མ་ལ་སུ་ཡང་སྡང་བའི་སེམས་ཀྱིས་ལྟ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​ཀླུའི་བདག་པོ་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྤངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བར་འགྱུར། ལོངས་སྤྱོད་མི་འཕྲོགས་པ་དང་། སྐུར་པ་འདེབས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་ནི་ནན་ཏན་སྲུང་བར་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་ཡང་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དེ་བཞིན་བྱེད་དེ་ཡི་དམ་ལ་བརྟན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀླུའི་བདག་པོ་ཕྲ་མའི་ཚིག་སྤངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བར་འགྱུར། ལོངས་སྤྱོད་མི་འཕྲོགས་པ་དང་གཡོག་འཁོར་མི་ཕྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་ཡང་བསམ་པ་འཐུན་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཡོག་འཁོར་འཐོབ་བོ། །​ཀླུའི་བདག་པོ་ཚིག་རྩུབ་པོ་སྤངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བར་འགྱུར། ལོངས་སྤྱོད་མི་འཕྲོགས་པ་དང་། གཟུང་བའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར། བཙུན་པའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་ཡང་འཁོར་མ་མགུ་བར་སུ་ཡང་མི་འགྲོའོ། །​ཀླུའི་བདག་པོ་ཚིག་ཀྱལ་པ་སྤངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བར་འགྱུར། ལོངས་སྤྱོད་མི་འཕྲོགས་པ་དང་། མཉན་པར་འོས་པའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར། ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་ཡང་ཐེ་ཙོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པ་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀླུའི་བདག་པོ་བརྣབ་སེམས་སྤངས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བར་འགྱུར། ལོངས་སྤྱོད་མི་འཕྲོགས་པ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་དེའི་སེམས་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh154.html?part=UT22084-058-003-127#UT22084-058-003-127